Harmonizované normy v máji 2016

V Úradnom vestníku EÚ boli do 14.5.2016 zverejnené nasledovné názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

  • sdělení Komise 2016/C 173/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES;
  • sdělení Komise 2016/C 173/02 v rámci provádění směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků;
  • sdělení Komise 2016/C 173/03 v rámci provádění směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích;
  • sdělení Komise 2016/C 173/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro;
  • sdělení Komise 2016/C 173/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility;
  • sdělení Komise 2016/C 174/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel;
  • oprava sdělení Komise 2016/C 173/06 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí.

 Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011:

  • sdělení Komise 2016/C 172/03 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
 

Najnovšie inzeráty

Plastikársky slovník