Harmonizované normy v júli 2016

V Úradnom vestníku EÚ boli do 14.7.2016 zverejnené nasledovné názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

  • sdělení Komise 2016/C 249/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody;
  • sdělení Komise 2016/C 249/02 v rámci provádění směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES;
  • sdělení Komise 2016/C 249/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh;
  • sdělení Komise 2016/C 249/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.

Oprava:

  • sdělení Komise 2016/C 249/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011:

  • sdělení Komise 2016/C 248/06 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS;
  • oprava sdělení Komise 2016/C 255/06 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
 

Najnovšie inzeráty

Plastikársky slovník