Firma FORT-PLASTY s.r.o. realizovala výrobu vzduchotechniky pre ÚČOV Praha

Firma FORT-PLASTY s.r.o. realizovala výrobu vzduchotechniky pre ÚČOV Praha

Výrobou vzduchotechnického potrubia a zákazkovou výrobou z plastov sa spoločnosť FORT-PLASTY s.r.o. z Kroměříža zaoberá už viac ako 20 rokov. Za tú dobu boli mnohokrát oslovení pri realizácii najrôznejších projektov, z ktorých niektoré boli skutočnou výzvou.

Bylo tomu tak i na podzim roku 2016, kdy se začala realizovat výroba vzduchotechniky pro jednu z největších staveb v České republice a to Ústřední čistírnu odpadních vod (ÚČOV) v Praze na Císařském ostrově.

První čistírna odpadních vod pro hlavní město Prahu byla postavena v Bubenči  již začátkem minulého století, do provozu byla uvedena v roce 1906 a její provoz byl ukončen v roce 1968. Ústřední čistírna odpadních vod byla postavena v blízkosti původní čistírny na Císařském ostrově v 60. letech jako klasická mechanicko - biologická čistírna s jednostupňovým biologickým procesem. Ve své době patřila k největším v Evropě, avšak brzy přestávala plnit zvyšující se požadavky na kvalitu vyčištěné vody. Z tohoto důvodu byly nejdříve v 80. a pak znovu v 90. letech minulého století provedeny významné rekonstrukce a dostavby některých nových objektů. Došlo tím ke zvýšení kapacity biologického stupně z původních 2,5 m3/s na 4,6 m3/s a mechanického stupně z 5 m3/s na 8,7 m3/s. Přesto se nikdy nedosáhlo uspokojivého výsledku vzhledem k prudkému rozvoji Prahy a nárůstu specifické potřeby vody.

V současné době ÚČOV pracuje jako mechanicko-biologická čistírna s chemickým srážením a s regenerací vratného kalu. Provozovaná technologie zajišťuje čištění cca 95% celkové produkce odpadních vod z hlavního města Prahy od téměř 1,2 mil. obyvatel. Současný stav čištění je charakterizován vysokou účinností odstraňování nerozpuštěných látek a biologicky odbouratelného organického znečištění, ale nedostatečným efektem  odstraňování dusíkatých látek z odpadních vod. Ročně je na ÚČOV vyčištěno 110 000 000 m³ odpadních vod.

FORT-PLASTY s.r.o. 
  

Celková koncepce dnešního řešení přestavby a rozšíření ÚČOV v hodnotě téměř 7 mld. Kč spočívá v rekonstrukci stávající ÚČOV, která převezme 40 % budoucí kapacity, a ve výstavbě Nové vodní linky (NVL) se zbývající kapacitou. Navržené umístění je optimální z hlediska využití kmenových kanalizačních stok.

Zajímavý je samotný koncept čistírny, který nenarušuje prostředí Tróje v okolí zoologické zahrady vysokými železobetonovými konstrukcemi, které by plnily ochrannou funkci ÚČOV před povodní. Veškeré nádrže nové vodní linky jsou umístěny pod zemí s vodotěsným uzavřením všech prostor linky. V uzavřeném prostoru čistící linky však dochází k tvorbě agresivní kyseliny sírové, která má negativní vliv na betonový povrch nádrží a zdraví obsluhujícího personálu. Dopady tvorby kyseliny sírové jsou proto eliminovány důmyslným systémem větrání prostor s použitím plastového vzduchotechnického potrubí a ventilátorů. Nad stropní deskou čisticí linky bude v budoucnu vybudován park.

Že se jednalo o náročný projekt nejen po stránce stavební, ale také vzduchotechnické vypovídá hned několik faktů. Celková délka plastového potrubí představuje 1.330 m. Průměry potrubí jsou  odstupňovány od Ø 140 mm do úctyhodných Ø 1.400 mm, kterého je na stavbě instalováno celkem 75 m. Jako optimální materiál pro výrobu je použit polypropylen (PP), který vyniká velmi dobrou chemickou odolností, dlouhou životností a je schopen odolat náročnému zatížení, které tvoří trvalý podtlak, kolísání teplot a vlastní tíha potrubí.

V podtlakové části potrubí, které tvoří 90% rozsahu dodávky, proudí 75.000 m3/h agresivní vzdušiny v trvalém podtlaku 2.500 Pa. V částech za ventilátory je naopak přetlak 1.500 Pa. Takto náročné provozní podmínky vytváří 2 plastové ventilátory, které jsou spouštěny ve střídavém režimu, aby docházelo k jejich rovnoměrnému opotřebení a v případě výpadku jednoho z nich byl druhý schopen zajišťovat trvalý non-stop provoz. Oba ventilátory jsou postaveny na zakázku a jejich výkon je unikátem v rámci celé Evropy.

FORT-PLASTY s.r.o. 
  

Teploty vzdušiny a okolí kolísají v závislosti na technologických podmínkách a venkovních teplotách, což představuje významné zatížení na plastové potrubí. Teploty působí jednak na stabilitu potrubí (plast zvyšující se teplotou měkne) a také způsobují změny rozměrů - délek potrubí, které se u hlavních větví pohybují v řádech až desítek centimetrů. Z toho důvodu jsou do systému vloženy speciální kompenzátory.

Vzhledem k úctyhodným rozměrům a náročným požadavkům na provozní podmínky a dlouhou životnost jsou všechny díly pevnostně vyztuženy. Výztuhy jsou umísťovány z vnější i vnitřní strany s maximální snahou na minimalizaci vzniku tlakových ztrát a navyšování hlučnosti. Použitím výztuh však značně narostla hmotnost jednotlivých dílů, což způsobovalo komplikace při manipulaci, dopravě a zejména montáži. Kupříkladu hmotnost trouby Ø 1400 mm délky 1 500 mm činila 70 kg. Oblouk Ø 1400/90° vážil 107 kg. Čtyřhranné potrubí, které je na stavbě také použito dosáhlo hmotnosti 25 kg/m2.

Pro zaregulování systému je použito 152 šoupat a 6 vícelistých regulačních klapek. Klapky dosahují rozměrů 1.400x1.120 a 2.200x630 mm a rychlost proudění vzdušiny v nich přesahuje 20 m/s. Při jejich uzavření a chodu ventilátoru působí na jejich listy zatížení více jak 400 kg/m2. Klapky jsou ovládány centrálně servopohony a jejich chod je spřažen s chodem ventilátorů. Aby se předešlo havárii, jsou polohy listů snímány koncovými snímači napojenými na nadřazený řídicí systém.

FORT-PLASTY s.r.o. 
  

Již před zahájením výroby a v jejím průběhu byly náročné provozní podmínky konzultovány se statikem specializujícím se na konstrukce z termoplastů. Pomocí metody konečných prvků byly jednotlivé díly dimenzovány, byla vizualizována problematická místa a následně byla provedena opatření pro jejich statické zajištění. Důraz a zvláštní péči si vyžadovaly atypické tvarovky - zejména mimoosé přechody z kruhového na čtyřhranný průřez - viz obr. 2 a 3. Společně pak byly stanovovány technologické postupy výroby, použití optimálních svařovacích metod a také provádění zkoušek kvality v průběhu a po ukončením výroby.

Další náročnou skutečností bylo, že stavba probíhala na "ostrově", což tvoří významné prostorové omezení. V místě montáže téměř nebyly skladovací prostory. Z toho důvodu bylo nutné velmi pečlivě plánovat a koordinovat činnosti všech profesí a montáže plánovat s dostatečným předstihem. Vzhledem k rozsahu dodávky a časové náročnosti byla výroba vzduchotechnického potrubí zahájena už na podzim roku 2016 a probíhala nepřetržitě do května 2017. Vyrobené díly byly pečlivě označeny a uloženy v prostorách naší společnosti. Po dohodě a dle požadavku montáže byly díly nakládány na auta a převáženy na stavbu. Pro rychlejší a jednoznačnou montáž byly vytvořeny opozicované 3D modely a detaily problematických částí.

Do zkušebního provozu byla celá stavba předána v září 2018. Celé zařízení funguje velmi dobře a splňuje i ty nejpřísnější evropské směrnice. Obyvatelům Prahy zajistí nejen lepší životní prostředí, ale také přispěje ke zlepšení kvality vyčištěných odpadních vod vypouštěných do Vltavy. Společnost FORT-PLASTY s.r.o. je pyšná na to, že mohla být jedním ze subdodavatelů této stavby a že její výrobky přispívají ke spolehlivému chodu.

  • autor:
  • FORT - PLASTY s.r.o.
  • FORT - PLASTY s.r.o.

    FORT - PLASTY s.r.o.

    Firma vyrába vzduchotechnické potrubie z PVC, PP, PPs, HD-PE, PE-EL, PPsEL nádrže, záchytné vane a atypické výrobky.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Archív článkov