CLP klasifikácia zmesí - praktické cvičenia

  • 18.06.2020 - 18.06.2020 | Bratislava | Slovensko
Globálny harmonizovaný systém klasifikácie, označovania a balenia chemických látok a zmesí (GHS) sa zaoberá fyzikálnymi, toxikologickými a ekotoxikologickými aspektami chemickej látky.