Chemická legislatíva, REACH

  • 10.04.2019 - 11.04.2019 | Nitra | Slovensko
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), Nariadenie komisie (EÚ) 453/2010 – karty bezpečnostných údajov REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií, GHS (globálny harmonizovaný systém), VOC (prchavé organické rozpúšťadlá)

Miesto konania:
VÚSAPL, a.s.
Centrum vzdelávania
Novozámocká 179
949 05 Nitra 5

Kontakt:
Ing. Eva Lukáčiková
e-mail: lukacikova@vusapl.sk
Tel: 037/6501 152
Fax: 037/6513 495
www.vusapl.sk