Chemická legislatíva

  • 06.11.2013 - 07.11.2013 | Nitra | Slovensko
VÚSAPL, a.s. Novozámocká 57/179 94905 Nitra-Dolné Krškany

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) Nariadenie komisie (EÚ) 453/2010 – karty bezpečnostných údajov.

REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií)
GHS (globálny harmonizovaný systém)
VOC (prchavé organické rozpúšťadlá)

Kontakt:
Ing. Eva Lukáčiková
Tel.: 037/6501 152
Mobilný tel.: +421 (0) 908 504 654
Fax: +421 (0) 37 651 34 95
e-mail: lukacikova@vusapl.sk

6. november - 7. november 2013

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník