Chemická legislatíva - pozvánka na školenie

  • 14.03.2012

CENTRUM VZDELÁVANIA VÚSAPL, a.s. Nitra Akreditované pracovisko MŠ SR, Vás pozýva na školenie Chemická legislatíva

Zákon č. 67/2010 Z. z o podmienkach uvedenia chemických látok  a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

Nariadenie komisie (EÚ) 453/2010 - karty bezpečnostných údajov

REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií)

GHS (globálny harmonizovaný systém) VOC (prchavé organické rozpúšťadlá)ktoré

sa koná 18. až 19. apríla 2012 v priestoroch VÚSAPL, a. s. Nitra

Školenie je vhodné nielen pre výrobcov, dovozcov a distribútorov chemických látok a prípravkov, ale aj pre používateľov chemických látok zo všetkých odvetví hospodárstva.

Pozvánku a prihlášku nájdete nižšie

e-mail: lukacikova@vusapl.sk

 

 

  • autor:
  • Ing. Eva Lukáčiková, VÚSAPL, a. s.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník