PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Vienna Autoshow 2017 dnes otvorila brány

12.01.2017 | Dnes sa vo Viedni začala výstava automobilov Vienna Autoshow, ktorá potrvá do nedele 15.1.2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Vyhláška k zákonu o obaloch - zmeny a novinky
Vyhláška k zákonu o obaloch - zmeny a novinky
 
 
Vyhláška k zákonu o obaloch - zmeny a novinky

Vyhláška k zákonu o obaloch - zmeny a novinky

Dňa 1. mája 2010 vstúpil do platnosti zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obaloch“). Týmto okamihom došlo v obalovej legislatíve k značne neštandardnému stavu, kedy boli zákonom o obaloch zrušené všetky dovtedy platné vykonávacie predpisy (dve vyhlášky MŽP SR a jedno nariadenie vlády SR) pričom neboli nahradené novými.

Trvalo takmer rok kým vstúpili do platnosti nové vykonávacie predpisy k zákonu o obaloch – vyhláška MŽP SR č. 81/2011 Z. z. o zálohovaní obalov na nápoje a vyhláška MŽP SR č. 91/2011 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch (ďalej len „vyhláška“) účinné od 1. apríla 2011.
Vyhláška prešla od prvého zverejnenia na medzirezortné pripomienkové konanie až po jej zverejnenie v Zbierke zákonov SR značne zdĺhavým a zložitým legislatívnym procesom. Prvá verzia vyhlášky bola zverejnená na webovej stránke Portálu právnych predpisov 3. decembra 2010 s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2011. Dňa 24. januára 2011 sa však vyhláška objavila v medzirezortnom pripomienkovom konaní opäť a nakoniec bola až 31. marca 2011 publikovaná v Zbierke zákonov SR.
Pozitívnym signálom v celom procese prípravy vyhlášky bolo stretnutie odborníkov a účastníkov trhu s odpadmi s ministrom životného prostredia SR, na ktorom sa 8. marca 2011 všetky zúčastnené subjekty dohodli na konečnom znení vyhlášky, najmä na spôsobe preukazovania materiálového toku. Dohodnuté znenie bolo následne po stretnutí transparentne zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR.
V ďalšom texte prinášame prehľad vybraných ustanovení vyhlášky, ktoré upresňujú niektoré časti zákona o obaloch alebo prinášajú novinky, ktoré predchádzajúce vykonávacie predpisy k zákonu o obaloch neobsahovali.


Vyhláška ustanovuje 6 okruhov problémov:


1. Obsah a spôsob vedenia Registra povinných osôb a oprávnených organizácií (ďalej len „register“), vzor potvrdenia o zápise do registra a vzor žiadosti o zápis do registra
Príslušné ustanovenie vyhlášky (§ 2 ods. 3) okrem iného zavádzajú výlučne elektronický spôsob vedenia registra oproti písomnej aj elektronickej forme v minulosti. Verejne prístupná časť registra je dostupná na webovej stránke http://obaly.sazp.sk/ .
Vyhláška v prílohe č. 1 ustanovuje presný vzor žiadosti o zápis do registra (§ 2 ods. 4).

2. Podrobnosti o evidencii obalov, odpadov z obalov a o ich vedení, podrobnosti o ohlasovaní údajov z evidencie obalov a odpadov z obalov
Táto časť vyhlášky (§ 3 ods. 1) podrobnejšie upravuje, ktoré povinné osoby sú povinné viesť evidenciu o obaloch a odpadoch z obalov vo vzťahu k spôsobu uvádzania obalov na trh alebo do obehu. Týmto ustanovením sa vyriešia viaceré pochybnosti subjektov, ktoré v minulosti nevedeli jednoznačne určiť či sú povinnými osobami v zmysle zákona o obaloch najmä vo vzťahu k dosť nešťastnému použitiu pojmu dovoz v zákone o obaloch.
Podľa vyhlášky sa vedenie evidencie vzťahuje aj na opakovane použiteľné obaly pri ich prvom použití a najmä na obaly naplnené nebezpečnými látkami (§ 3 ods. 3), ktorých zahrnutie do systému evidencie absentovalo v predchádzajúcich vykonávacích predpisoch.
Úprava § 3 ods. 5 prináša zjednodušenie administratívy pri vedení evidencie oprávnenou organizáciou za povinné osoby, ktoré jej poskytujú údaje. Legislatíva konečne nevyžaduje fiktívne vypĺňanie údajov o odpadoch z obalov v priebehu kalendárnych štvrťrokov.

3. Podrobnosti o označovaní obalov a o označovaní zálohovaných obalov na nápoje
Zákon o obaloch zaviedol dobrovoľné označovanie obalov. Ak sa však povinná osoba rozhodne obal označiť je povinná urobiť tak v súlade s touto vyhláškou, ktorá ustanovuje v prílohe č. 5 grafické značky na označovanie obalov. Napriek tomu, že samotný zákon o obaloch ako aj vyhláška sa odvolávajú na rozhodnutie Komisie 97/129/ES, ktorým sa zavádza identifikačný systém pre obalové materiály podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, vyhláška ide zbytočne nad rámec európskej legislatívy a zavádza označenia, ktoré spomínané rozhodnutie Komisie nepozná (známe trojuholníky s kódom materiálového zloženia obalu).

4. Podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov
Podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov sú uvedené v samostatnej prílohe č. 6.

5. Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
Snáď najočakávanejšou časťou vyhlášky bolo opätovné ustanovenie výšky záväzných limitov pre rozsah zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov (príloha č. 7 vyhlášky), ktorých plnenie od nás vyžadujú právne predpisy EÚ. Na rozdiel od predchádzajúceho nariadenia vlády, ktoré ustanovilo výšku záväzných limitov do roku 2012, sa novou vyhláškou nastavila výška záväzných limitov aj pre roky nasledujúce po tomto roku pričom ich výška sa nebude meniť.
Od roku 2011 vyhláška prvý krát ustanovuje záväzné limity aj pre obalovú komoditu drevo a v poznámkach k prílohe č. 7 určuje od roku 2012 aj tzv. celkové záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov vo výške najmenej 60% a pre rozsah recyklácie odpadov z obalov vo výške najmenej 55%.

6. Podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia záväzných limitov v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov Európskej únie, ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie.
Najdiskutovanejšou časťou v procese prípravy vyhlášky boli ustanovenia týkajúce sa dokladovania materiálového toku odpadov z obalov. Vyhláška prvý krát exaktne ustanovuje obsahové náležitosti dokladov preukazujúcich materiálový tok od miesta pôvodu odpadov z obalov, ktorým je prvé miesto zberu na území SR až po odovzdanie odpadov z obalov do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré musí dodávku potvrdiť. Každý doklad musí byť vystavený iba pre konkrétnu povinnú osobu alebo oprávnenú organizáciu a nesmie byť použitý viac krát. Preukazovanie materiálového toku predstavuje najtransparentnejší spôsob preukazovania zabezpečenia vytriedenia odpadov z obalov a ich následného zhodnotenia alebo recyklácie a teda aj zabezpečovania plnenia záväzných limitov zhodnotenia a záväzných limitov recyklácie odpadov z obalov.

25.4.2011
autor: NATUR-PACK, a.s.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | Lisy na odpad
18.01.2017

 
 
 
 
 
 
 

Predaj | EPS(GPPS) regranulat
17.01.2017

 
 
 

Predaj | LDPE translucent
17.01.2017

 
 
 
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.