PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Hľadáte partnera, ktorý Vaše zadania, projekty či problémy v oblasti priemyselnej automatizácie vyrieši „na kľúč“?

28.04.2017 | Oslovte nás. Účelom Well automation s.r.o. je pomáhať ľuďom, aby stroje a automatizované výrobné linky vyrábali lepšie, bez strát, s vyššou efektivitou a spoľahlivo.

Fatra a.s. ponúka regranuláciu plastových odpadov (PP, PE, PP/PE, EVAC)

26.04.2017 | Spoločnosť Fatra, a.s. - tradičný spracovateľ plastov v Českej republike, rozšírila výrobné možnosti o úpravy interného a externého plastového odpadu na regranulačnej linke.

Mercedes na Autosalóne Bratislava 2017 s európskou výstavnou premiérou

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón bude tento rok skutočne výnimočný. Okrem dvoch stredoeurópskych premiér (Mazda CX-5 a Mazda MX-5 RF) ho obohatí aj jedna európska výstavná premiéra, dlho očakávaný model Mercedes Benz triedy S.

Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > VYHLÁSENIE VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE
VYHLÁSENIE VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE
 
 

VYHLÁSENIE VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE

Podľa § 281 až 288 zákona č.513/2991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Spôsob vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže
Verejná obchodná súťaž je vyhlásená na internetovej stránke www.123dopyt.sk, www.plasticportal.eu
 
1. Vyhlasovateľ: 
Plastiflex Slovakia, spol. s.r.o.
Sídlo: Michalská 22, 060 01 Kežmarok
Označenie registra: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 1029/P
IČO:  31670521
 
2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno: Ing. Iveta Puškášová
Telefón: 00421-52 4680 712 (52 4680 711 – recepcia)
E – mail: iveta.puskasova@plastiflex.sk
 
3. Predmet verejnej obchodnej súťaže:
Akreditovaný vzdelávací program pre nastavovačov vstrekolisov – trvanie 11 dní. (min 88 hodín)
 
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho programu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
 
Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania:
•Akreditovaný vzdelávací program v oblasti vzdelávania nastavovačov vstrekolisov.
•Obsah vzdelávania. Technológia vstrekovania plastov, optimalizácia vstrekovacieho procesu
•Maximálna dĺžka realizácie – 11 dní.
•Termín realizácie:  apríl - máj 2010
•Rozdelenie skupiny 8 účastníkov na 2 podskupiny  (bez dopadu na cenu školenia)
•Zabezpečenie ubytovania pre účastníkov
•Zabezpečenie dopravy pre účastníkov
 
5. Podmienky účasti v súťaži:
Navrhovateľ je povinný predložiť:
5.1 doklad o akreditácii vzdelávacieho programu alebo jeho časti, ktorá obsahuje témy technológia vstrekovania plastov, optimalizácia vstrekovacieho procesu
5.2 Zápis v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie (platné potvrdenie).
 
 
6. Spôsob podávania návrhov:
Navrhovatelia predkladajú doklady uvedené v bode 5 tohto vyhlásenia a návrh zmluvy
v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke. Doklady môžu byť kópie, ktoré nemusia byť overené notársky. Obálky musia byť zreteľne označené nápisom SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ
a heslom súťaže: „vzdelávanie nastavovačov“
 
Obálka musí obsahovať obchodné meno navrhovateľa.
Návrhy je potrebné zaslať poštou na adresu sídla vyhlasovateľa uvedenú v bode 1 tohto vyhlásenia alebo osobne podať priamo v sídle vyhlasovateľa. Zároveň je potrebné ponuku zaslať aj e-mailom na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2 tohto vyhlásenia.
 
7.Obsah návrhu:
Návrh musí byť predložený navrhovateľom v slovenskom jazyku, v stanovenej lehote a musí
obsahovať všetky požadované náležitosti:
• doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré sú uvedené v bode 5
vyhlásenia VOS,
• návrh zmluvy doplnený navrhovateľom Návrh zmluvy 
• obsahová ponuka a cena
Platným návrhom je návrh, ktorý bude obsahovať všetky požadované dokumenty a akceptovať stanovené podmienky. Platným návrhom je návrh, ktorý zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné návrhy navrhovateľov budú z VOS vylúčené.
 
8. Lehota podávania návrhov:
Do 01.04. 2010 do 10.00 hod.
Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť, ani odvolať. Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude predložený po určenej lehote.
 
9. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Do 10. 04. 2010
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.
 
10. Výber najvhodnejšieho návrhu:
Predložený návrh bude možné zahrnúť do súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude
zodpovedať stanoveným podmienkam.
Spôsob výberu je v zmysle § 286 Obchodného zákonníka s dôrazom na :
- cenu,
- celkový obsah vzdelávania,
- ponúknuté obchodné podmienky
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť .
Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy predložené v stanovenej lehote, ktoré budú obsahovať všetky
požadované náležitosti.
 
11. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady, spojené s účasťou v súťaži. Navrhovatelia
v plnej miere hradia všetky náklady, spojené s ich účasťou v súťaži.
 
12. Ďalšie informácie:
• Vyhradenie práva na zmenu podmienok súťaže, resp zrušenia súťaže v súlade s § 283
zákona č. 513/1991 Z. z.
• Vyhradenia práva rokovať o predložených návrhoch.
• Vysvetlenie podmienok súťaže sa poskytuje do 26.3.2010

autor: Plastiflex Slovakia, spol. s.r.o.
22.03.2010
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
  
Najnovšia inzercia

Predaj | PET film
28.04.2017

 
 

Kúpa | PBT drť, farebný mix
28.04.2017

 
 

Predaj | Aglomerát PE
27.04.2017

 
 

Predaj | Tipelin 471-02
27.04.2017

 
 

Predaj | PP regranulát
27.04.2017

 
 

Predaj | PP regranulát
27.04.2017

 
 

Predaj | HDPE regranulát
27.04.2017

 
 
 

Predaj | HDPE/EVOH drť
27.04.2017

 
 
 
Výstavy
Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.

MACH-TECH

09.05.2017 | Medzinárodný veľtrh priemyselných strojov a zváracej techniky.

SOLIDS Dortmund 2017

10.05.2017 | SOLIDS Dortmund 2017 je vedúci veľtrh pre práškové a sypké materiály a technológie v Nemecku a uskutoční sa súbežne so 4. ročníkom veľtrhu RECYCLING-TECHNIK.

RECYCLING-TECHNIK Dortmund 2017

10.05.2017 | Veľtrh je zameraný na stroje a technické komponenty pre recykláciu a likvidáciu odpadov spôsobom šetrným k životnému prostrediu.