PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > VYHLÁSENIE VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE
VYHLÁSENIE VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE
 
 

VYHLÁSENIE VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE

Podľa § 281 až 288 zákona č.513/2991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Spôsob vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže
Verejná obchodná súťaž je vyhlásená na internetovej stránke www.123dopyt.sk, www.plasticportal.eu
 
1. Vyhlasovateľ: 
Plastiflex Slovakia, spol. s.r.o.
Sídlo: Michalská 22, 060 01 Kežmarok
Označenie registra: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 1029/P
IČO:  31670521
 
2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno: Ing. Iveta Puškášová
Telefón: 00421-52 4680 712 (52 4680 711 – recepcia)
E – mail: iveta.puskasova@plastiflex.sk
 
3. Predmet verejnej obchodnej súťaže:
Akreditovaný vzdelávací program pre nastavovačov vstrekolisov – trvanie 11 dní. (min 88 hodín)
 
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho programu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
 
Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania:
•Akreditovaný vzdelávací program v oblasti vzdelávania nastavovačov vstrekolisov.
•Obsah vzdelávania. Technológia vstrekovania plastov, optimalizácia vstrekovacieho procesu
•Maximálna dĺžka realizácie – 11 dní.
•Termín realizácie:  apríl - máj 2010
•Rozdelenie skupiny 8 účastníkov na 2 podskupiny  (bez dopadu na cenu školenia)
•Zabezpečenie ubytovania pre účastníkov
•Zabezpečenie dopravy pre účastníkov
 
5. Podmienky účasti v súťaži:
Navrhovateľ je povinný predložiť:
5.1 doklad o akreditácii vzdelávacieho programu alebo jeho časti, ktorá obsahuje témy technológia vstrekovania plastov, optimalizácia vstrekovacieho procesu
5.2 Zápis v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie (platné potvrdenie).
 
 
6. Spôsob podávania návrhov:
Navrhovatelia predkladajú doklady uvedené v bode 5 tohto vyhlásenia a návrh zmluvy
v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke. Doklady môžu byť kópie, ktoré nemusia byť overené notársky. Obálky musia byť zreteľne označené nápisom SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ
a heslom súťaže: „vzdelávanie nastavovačov“
 
Obálka musí obsahovať obchodné meno navrhovateľa.
Návrhy je potrebné zaslať poštou na adresu sídla vyhlasovateľa uvedenú v bode 1 tohto vyhlásenia alebo osobne podať priamo v sídle vyhlasovateľa. Zároveň je potrebné ponuku zaslať aj e-mailom na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2 tohto vyhlásenia.
 
7.Obsah návrhu:
Návrh musí byť predložený navrhovateľom v slovenskom jazyku, v stanovenej lehote a musí
obsahovať všetky požadované náležitosti:
• doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré sú uvedené v bode 5
vyhlásenia VOS,
• návrh zmluvy doplnený navrhovateľom Návrh zmluvy 
• obsahová ponuka a cena
Platným návrhom je návrh, ktorý bude obsahovať všetky požadované dokumenty a akceptovať stanovené podmienky. Platným návrhom je návrh, ktorý zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné návrhy navrhovateľov budú z VOS vylúčené.
 
8. Lehota podávania návrhov:
Do 01.04. 2010 do 10.00 hod.
Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť, ani odvolať. Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude predložený po určenej lehote.
 
9. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Do 10. 04. 2010
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.
 
10. Výber najvhodnejšieho návrhu:
Predložený návrh bude možné zahrnúť do súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude
zodpovedať stanoveným podmienkam.
Spôsob výberu je v zmysle § 286 Obchodného zákonníka s dôrazom na :
- cenu,
- celkový obsah vzdelávania,
- ponúknuté obchodné podmienky
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť .
Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy predložené v stanovenej lehote, ktoré budú obsahovať všetky
požadované náležitosti.
 
11. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady, spojené s účasťou v súťaži. Navrhovatelia
v plnej miere hradia všetky náklady, spojené s ich účasťou v súťaži.
 
12. Ďalšie informácie:
• Vyhradenie práva na zmenu podmienok súťaže, resp zrušenia súťaže v súlade s § 283
zákona č. 513/1991 Z. z.
• Vyhradenia práva rokovať o predložených návrhoch.
• Vysvetlenie podmienok súťaže sa poskytuje do 26.3.2010

autor: Plastiflex Slovakia, spol. s.r.o.
22.03.2010
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
  
Najnovšia inzercia

Kúpa | Kontajnery
23.07.2017

 
 
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.