PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Spoločnosť Fatra a.s. získala významné ocenenie Ontex

13.12.2017 | Firma Fatra a.s. v rámci segmentu paropriepustných fólií získala ocenenie Ontex v kategórií „Udržateľnosť“.

Plasty Gabriel: CADMOULD® 3D-F má nový design

11.12.2017 | CADMOULD® 3D-F predviedol nový design a nové uživateľské rozhranie Cadmould verzie 10. Nový dizajn sa neobmedzuje iba na vizuálne prednosti, ale tiež aj na vysokú úroveň použiteľnosti.

Aktuálne zmeny vo firme Šlechta a.s.

08.12.2017 | Firma Šlechta a.s. zmenila právnu formu a zlúčila sa so spoločnosťou AAKON Capital Management s.r.o

Firma Resinex má novú web stránku

06.12.2017 | Resinex dodáva cez 10 000 typov materiálov z takmer všetkých polymérov. Resinex sa môže pochváliť vylepšenou webovou stránkou.

SUBTER PLUS s.r.o. získal obchodné zastúpenie firmy Maillefer

04.12.2017 | Divízia Wire & Cable firmy Maillefer ponúka kompletné linky na výrobu káblov.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > VYHLÁSENIE VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE
VYHLÁSENIE VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE
 
 

VYHLÁSENIE VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE

Podľa § 281 až 288 zákona č.513/2991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Spôsob vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže
Verejná obchodná súťaž je vyhlásená na internetovej stránke www.123dopyt.sk, www.plasticportal.eu
 
1. Vyhlasovateľ: 
Plastiflex Slovakia, spol. s.r.o.
Sídlo: Michalská 22, 060 01 Kežmarok
Označenie registra: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 1029/P
IČO:  31670521
 
2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno: Ing. Iveta Puškášová
Telefón: 00421-52 4680 712 (52 4680 711 – recepcia)
E – mail: iveta.puskasova@plastiflex.sk
 
3. Predmet verejnej obchodnej súťaže:
Akreditovaný vzdelávací program pre nastavovačov vstrekolisov – trvanie 11 dní. (min 88 hodín)
 
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho programu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
 
Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania:
•Akreditovaný vzdelávací program v oblasti vzdelávania nastavovačov vstrekolisov.
•Obsah vzdelávania. Technológia vstrekovania plastov, optimalizácia vstrekovacieho procesu
•Maximálna dĺžka realizácie – 11 dní.
•Termín realizácie:  apríl - máj 2010
•Rozdelenie skupiny 8 účastníkov na 2 podskupiny  (bez dopadu na cenu školenia)
•Zabezpečenie ubytovania pre účastníkov
•Zabezpečenie dopravy pre účastníkov
 
5. Podmienky účasti v súťaži:
Navrhovateľ je povinný predložiť:
5.1 doklad o akreditácii vzdelávacieho programu alebo jeho časti, ktorá obsahuje témy technológia vstrekovania plastov, optimalizácia vstrekovacieho procesu
5.2 Zápis v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie (platné potvrdenie).
 
 
6. Spôsob podávania návrhov:
Navrhovatelia predkladajú doklady uvedené v bode 5 tohto vyhlásenia a návrh zmluvy
v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke. Doklady môžu byť kópie, ktoré nemusia byť overené notársky. Obálky musia byť zreteľne označené nápisom SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ
a heslom súťaže: „vzdelávanie nastavovačov“
 
Obálka musí obsahovať obchodné meno navrhovateľa.
Návrhy je potrebné zaslať poštou na adresu sídla vyhlasovateľa uvedenú v bode 1 tohto vyhlásenia alebo osobne podať priamo v sídle vyhlasovateľa. Zároveň je potrebné ponuku zaslať aj e-mailom na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2 tohto vyhlásenia.
 
7.Obsah návrhu:
Návrh musí byť predložený navrhovateľom v slovenskom jazyku, v stanovenej lehote a musí
obsahovať všetky požadované náležitosti:
• doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré sú uvedené v bode 5
vyhlásenia VOS,
• návrh zmluvy doplnený navrhovateľom Návrh zmluvy 
• obsahová ponuka a cena
Platným návrhom je návrh, ktorý bude obsahovať všetky požadované dokumenty a akceptovať stanovené podmienky. Platným návrhom je návrh, ktorý zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné návrhy navrhovateľov budú z VOS vylúčené.
 
8. Lehota podávania návrhov:
Do 01.04. 2010 do 10.00 hod.
Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť, ani odvolať. Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude predložený po určenej lehote.
 
9. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Do 10. 04. 2010
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.
 
10. Výber najvhodnejšieho návrhu:
Predložený návrh bude možné zahrnúť do súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude
zodpovedať stanoveným podmienkam.
Spôsob výberu je v zmysle § 286 Obchodného zákonníka s dôrazom na :
- cenu,
- celkový obsah vzdelávania,
- ponúknuté obchodné podmienky
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť .
Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy predložené v stanovenej lehote, ktoré budú obsahovať všetky
požadované náležitosti.
 
11. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady, spojené s účasťou v súťaži. Navrhovatelia
v plnej miere hradia všetky náklady, spojené s ich účasťou v súťaži.
 
12. Ďalšie informácie:
• Vyhradenie práva na zmenu podmienok súťaže, resp zrušenia súťaže v súlade s § 283
zákona č. 513/1991 Z. z.
• Vyhradenia práva rokovať o predložených návrhoch.
• Vysvetlenie podmienok súťaže sa poskytuje do 26.3.2010

autor: Plastiflex Slovakia, spol. s.r.o.
22.03.2010
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
  
Najnovšia inzercia

Predaj | ponuka PET materiálu
14.12.2017

 
 

Kúpa | Veľké vrecia/tašky
13.12.2017

 
 

Predaj | Plastová drť
12.12.2017

 
 

Predaj | Brúsenie HDPE PE PP
12.12.2017

 
 
 

Predaj | PC/ASA Mix
12.12.2017

 
 

Predaj | Bralen RB 03-23
11.12.2017

 
 
 

Spolupráca | Aglomerátor
11.12.2017

 
 
 
Výstavy
Arabiamold

11.12.2017 | Formy a nástroje.

PLASTIVISION ARABIA

11.12.2017 | Plastikársky veľtrh pre plasty, obaly a tlač.

Erbil 5P

14.12.2017 | Plastikársky veľtrh.

Plastics Vietnam 2018

10.01.2018 | Medzinárodná plastikárska výstava.

EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.