PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Vliv reziduálních napětí na kvalitu vstřikovaných dílů
Vliv reziduálních napětí na kvalitu vstřikovaných dílů
 
 
Vliv reziduálních napětí na kvalitu vstřikovaných dílů

Vliv reziduálních napětí na kvalitu vstřikovaných dílů

Reziduální napětí jsou přítomna ve všech výstřicích po celou dobu jejich životnosti a mají zásadní vliv na kvalitu výstřiku a jeho chování. Vysvětlíme si, jak reziduální napětí vznikají a představíme jejich výpočet na několika příkladech.

Reziduální napětí

Reziduální napětí jsou mechanická napětí vznikající ve výstřiku bez působení vnějších sil. Zůstávají ve výstřiku i po vyhození z dutiny formy, kdy se výstřik ochlazuje na teplotu okolí. Reziduální napětí způsobují deformaci a smrštění výstřiku a mají také vliv na napěťové trhliny působením prostředí. Reziduální napětí jsou přítomna ve všech výstřicích. Jsou indukována v průběhu vstřikovacího procesu jako výsledek rozdílného smrštění a omezeného toku taveniny uvnitř dutiny formy.

Obr. 1: Vznik reziduálních napětí v průběhu vstřikovacího cyklu


Reziduální napětí ve výstřicích jsou výsledkem tokové, teplotní a tlakové historie a jsou klasifikována do dvou základních typů: tokově indukované napětí a teplotně indukované napětí.

Tokově indukovaná reziduální napětí

Reziduální tokově indukovaná napětí díky viskoelastické povaze polymerní taveniny představují orientaci makromolekul a příp. vláknitého plniva a jsou atributy smykových a normálových napětí, která jsou generována v průběhu plnící fáze. Tato napětí zcela nerelaxují, ale jsou zmražena ve výstřiku, protože relaxační časy začnou rapidně narůstat v průběhu chlazení. Tato napětí jsou relativně malá, ale způsobují velkou orientaci řetězců molekul. Orientace ovlivňuje mechanické a optické vlastnosti výstřiku a také různá smrštění ve směru a kolmo na směr toku taveniny.

Obr. 2: Orientace makromolekul polymeru ve směru toku taveniny v závislosti na vstřikovací rychlosti

 

Teplotně indukovaná reziduální napětí

Teplotní napětí se objevuje při vstřikování během fáze dotlaku a chlazení, jako důsledek teplotního gradientu, který je současně přítomen i během fáze tuhnutí. Reziduální teplotní napětí jsou výsledkem prudkého nehomogenního ochlazování polymerní taveniny, jak prochází přes teplotu skelného přechodu. Potom v průběhu chlazení povrchové vrstvy tuhnou dříve než v oblasti jádra výstřiku.

   Obr. 3: Nehomogenní teplotní a tlakové pole, nehomogenní změna objemu


Tahové a tlakové složky napětí jsou tvořeny následným ztuhnutím a teplotním smrštěním jádra výstřiku. Vysoce neuniformní rozdělení teploty po průřezu stěny výstřiku zapříčiňuje, že každý element polymeru ztuhne v různém čase. To vede k různému smrštění vyvolávajícímu teplotně indukované reziduální napětí.

   Obr. 4: Reziduální napětí v nesymetrickém teplotním poli

Poněvadž elastické vlastnosti a relaxační charakteristiky se významně mění s teplotou během tuhnutí, tato napětí přetrvají a přetvoří se na reziduální teplotní napětí.

Obr. 5: Reziduální napětí v symetrickém a nesymetrické

 

 

Obr. 6: Oběžné kolo čerpadla se zastříknutou ocelovou vložkou

 

Příklad č. 1: Vznik trhlin na povrchu oběžného kola čerpadla

Na oběžném kole čerpadla vznikají trhliny, a to nejen při provozním zatížení, ale i při dlouhodobém skladování (Obr. 7). Oběžné kolo je vyrobeno vstřikováním PP plněného 30% CaCO3. Do oběžného kola je pro zvýšení tuhosti zastříknuta ocelová vložka (Obr. 6). Trhliny vznikají vlivem rozdílného koeficientu teplotní roztažnosti oceli a PP. Rozdílné koeficienty teplotní roztažnosti vedou k rozdílným objemovým změnám a generují vysoké hodnoty reziduálních napětí, která překročí mez pevnosti PP a dochází ke vzniku trhlin (Obr. 7).

   Obr. 7: Trhliny v oběžném kole čerpadla na výtlačné straně


Teplotní a napěťová analýza

Teplotní analýza ukazuje průběh teploty PP matrice a ocelové vložky po dobu chladnutí. Analýza byla provedena pro dobu chladnutí 10 minut (Obr. 8). Teplotní gradient má za následek rozdílné objemové změny, které díky ocelovému zástřiku nemohou proběhnout. Dochází pak ke vzniku napětí v polymerní matrici.

 
Obr. 8: Teplota po 10. minutě po vyhození oběžného kola z formy Obr. 9: Von Misesovo napětí

Jak je vidět z barevného spektrogramu, ke vzniku napěťových špiček dochází v náboji oběžného kola. Srovnávací Von Misesovo napětí dosahuje špičkové hodnoty 80 MPa (Obr. 9). Tato hodnota daleko překračuje hodnotu napětí na mezi pevnosti PP plněného 30% uhličitanu vápenatého, která je 30 MPa. Protože PP vykazuje vysokou hodnotu studeného toku, napětí relaxuje a ke vzniku trhlin dochází až po čase.

 

Příklad č. 2: Lámání segmentů kleštiny při nalisování kulového čepu

Při nalisování kulového čepu do pouzdra při montáži dochází k vylomení dvou segmentů kleštiny pouzdra. Při lisování dochází k elastické deformaci těchto tří segmentů a klínové západky umístěné proti segmentům (Obr. 10). Jak ukázala zevrubně provedená analýza vstřikovacího procesu a měření, může k lámání segmentů kleštiny při nalisování kulového čepu docházet jak z důvodů procesních, tak z důvodů montážních.

Díky malému průřezu spojovacího krčku nepůsobí v místě kritického průřezu efektivně dotlak při vstřikování, což způsobuje vznik lunkrů. Dále velké rozdíly v tloušťkách stěn kleštiny způsobují rozdílná objemová smrštění. Velké rozdíly v objemovém smrštění (Obr. 11) negativně ovlivňují pevnost segmentů kleštiny a přispívají ke vzniku vysokých hodnot reziduální napjatosti v kritickém místě. (Obr. 12)

Ze stejného důvodu dochází k velké deformaci segmentu kleštiny směrem dovnitř (Obr. 13), tedy ke zmenšení jmenovitého průměru. Při montáži se pak segment elasticky deformuje směrem ven od středu, aby mohla projít kulová plocha čepu do pouzdra. Tyto deformace se sčítají, což může mít za následek překročení meze pevnosti polymeru, která už je snížena lunkry, a zlomení segmentů (Obr. 11).

 

Obr. 10: Lom segmentů kleštiny

Obr. 11: Objemové smrštění kleštiny

Obr. 12: Reziduální napětí v kritickém místě kleštiny


„Velké deformace“

Simulační software Autodesk Simulation Moldflow Insight umožňuje řešit tzv. „malé a velké deformace“ (Small deflection, Large deflection).
„Velké a malé deformace“ je název typu analýzy, který přímo nesouvisí se skutečnou velikostí deformace. Analýzou „malých deformací“ je myšlena lineárně elastická deformace ortotropního materiálového modelu. Ten je použit v případě polymeru plněného skleněnými vlákny. V případě polymeru bez vláken je použit isotropní materiálový model. V případě „velkých deformací“ jsou použity stejné materiálové modely, ale počítá se zde se ztrátou stability stěny a deformace vstřikovaného dílu tak mohou být o řád vyšší (Obr. 14). Tento výpočtový model je vhodný zejména pro duté tvary, vyztužené žebrováním, kdy dochází ke ztrátě stability stěny vstřikovaného dílu vlivem reziduálního napětí po vyhození z dutiny formy.


Obr. 14: Analýza vstřikovaného dílu, „malé deformace“, „velké deformace“, srovnání s realitou.

 

www.smartplast.cz

14.8.2013
autor: Ing. Petr Halaška, SMARTPLAST s.r.o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | Drť ABS MFI 8-16
20.01.2017

 
 

Kúpa | Kladivo CHARPY
20.01.2017

 
 

Predaj | LDPE biela fólia
20.01.2017

 
 
 
 

Kúpa | HDPE drť
19.01.2017

 
 

Kúpa | HDPE drť z přepravek
19.01.2017

 
 
 

Kúpa | HDPE drť z prepraviek
19.01.2017

 
 
 
Výstavy
Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

agrofood plastpack Ethiopia

03.02.2017 | 1. medzinárodný veľtrh pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, plasty, obaly a technológie.