PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Azurr-Technology, s.r.o. - Pozvánka na Interplastiku 2018 v Moskve

19.01.2018 | Azurr-Technology, s.r.o. Vás pozýva na veľtrh Interplastika 2018, kde prestaví pestrú škálu výrobkov Dynisco.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

Konferencia Formy a Plasty Brno 2018

10.01.2018 | Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na deviaty ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2018, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno).

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Úroveň triedenia odpadu v mestách a obciach na Slovensku
Úroveň triedenia odpadu v mestách a obciach na Slovensku
 
 
Úroveň triedenia odpadu v mestách a obciach na Slovensku

Úroveň triedenia odpadu v mestách a obciach na Slovensku

Ako sa separuje v mestách a obciach na Slovensku? Koľko odpadu sa vlastne v mestách a obciach prostredníctvom separovaného zberu vyzbiera?

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov (obalová smernica) stanovuje členským krajinám povinnosť zabezpečiť zber a zhodnotenie odpadov z obalov. Smernica stanovuje MINIMÁLNE množstvá, ktorých zber je potrebné zabezpečiť. O tejto povinnosti sa v krátkosti hovorí ako o povinnosti plnenia limitov.

Limity boli zavedené ako MINIMÁLNA hranica, ktorá zabezpečí, aby separovaný zber  reálne fungoval. Ciele zberu a zhodnotenia odpadov z obalov (limity) boli stanovené tvorcami smernice i s ohľadom na to, že si uvedomovali, že technicky nie je možné zabezpečiť 100% zberu a zhodnotenia obalov uvedených na trh.

Obalová smernica umožňuje preniesť povinnosť členských krajín plniť limity na tie subjekty, ktoré svoje výrobky balia do obalov, alebo dovážajú zabalené výrobky. V praxi to znamená, že povinnosť plnenia limitov prechádza na spoločnosti, ktoré nazývame povinné osoby a priamo sa tak uplatňuje princíp „znečisťovateľ platí“.

Systém plnenia limitov funguje tak, že povinné osoby sa združujú a zakladajú špeciálne organizácie, ktoré túto povinnosť zabezpečujú. Systém je zavedený a overený vo väčšine členských krajín Európskej únie. Špeciálne spoločnosti sa v jednotlivých krajinách EÚ nazývajú rôzne, na Slovensku ich poznáme pod názvom oprávnené organizácie.

Povinné osoby nahlasujú oprávneným organizáciám celkové množstvo obalov, ktoré uviedli na trh. Oprávnené organizácie prostredníctvom svojich zmluvných vzťahov s mestami, obcami, zberovými spoločnosťami a recyklátormi zabezpečujú, aby sa vyseparovalo a následne zhodnotilo všetko vyseparované množstvo odpadov z obalov.

Oprávnené organizácie podporujú zber a zhodnocovanie odpadov z obalov pochádzajúcich od spotrebiteľov, to znamená separovaný zber na komunálnej úrovni, ale taktiež i separovaný zber a zhodnocovanie odpadov z obalov, ktoré vznikajú v priemyselných a veľkých obchodných prevádzkach.

Podpora zberu na komunálnej úrovni je drahšia v porovnaní so zberom v priemyselných prevádzkach, pretože náklady na zabezpečenie separovaného zberu v mestách a obciach sú vyššie v porovnaní so zberom v priemysle.

V priemyselných prevádzkach vzniká na jednom mieste veľké množstvo odpadu rovnakého druhu, predovšetkým kartónu a fólií, tým je ľahšie dohliadať na jeho čistotu. V kontajneroch a vreciach určených na separovaný zber z domácnosti končia materiály rôzneho druhu – napr. PET fľaše na nápoje, fólie, tégliky a podobne, a preto je potrebné tento odpad následne dotriediť. Náklady na zvoz priemyselného odpadu sú nižšie vzhľadom na vyťaženosť auta, ktoré odpad odváža. Pri zbere odpadu od spotrebiteľov je potrebné naložiť veľké množstvo odpadu z kontajnerov alebo vriec, čo je náročnejšie na čas, prácu, ako i pohonné hmoty.  V neposlednom rade aj zhodnocovateľ zaplatí viac za odpad z priemyslu ako za odpad z komunálnej sféry.

Dôležitým aspektom je, že na komunálnej úrovni sa na Slovensku nevyseparuje dostatok odpadov z obalov, aby všetky povinné osoby mohli splniť limity, a preto musia podporovať i zber odpadov z obalov v priemysle a obchode. (Limity sa počítajú z celého množstva obalov uvedených na trh a nie, ako sa niektorí mylne domnievajú, z už vyseparovaných množstiev odpadov.)

Koľko odpadu sa musí v mestách a obciach vyzbierať, aby boli splnené minimálne limity zberu a zhodnocovania odpadov z obalov ?

Podľa odborných odhadov, ktoré vychádzajú zo znalosti trhu, je na Slovenský trh uvádzaných približne 350 000 t obalov ročne. Celkový limit na zber a zhodnocovanie odpadov z obalov je pre rok 2011 stanovený vo výške 56%. To znamená, že na splnenie limitov je celkovo potrebné vyzbierať a následne zhodnotiť MINIMÁLNE 224 000 t odpadov z obalov.

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bolo v roku 2009 v slovenských mestách a obciach vyseparovaných a vyzbieraných 103 134,7 t odpadov. Na Slovensku je tradične zavedený integrovaný systém separovaného zberu odpadov. To znamená, že prostredníctvom separovaného zberu sú zbierané obaly, ale i neobalové komodity, ktoré majú podobný charakter ako obaly, alebo sú vyrobené z rovnakého materiálu.

Vychádzajúc z analýz komunálneho zberu odpadov, ktoré sú už od začiatku roka 2009 vykonávané kontinuálne a systematicky v mestách a obciach na Slovensku, môžeme povedať, že množstvo obalov zastúpených v separovanom zbere je v priemere nasledovné: 70,85 % odpadu tvorí obalová zložka a 29,15% odpadov netvoria obaly. V jednotlivých komoditách sa však pomery obalových a neobalových odpadov líšia Kým v skle tvoria odpady z obalov až 95,05%, v plastoch 87,84%, v  papieri je to iba 29,65%.

V mestách a obciach bolo v roku 2009 vyzbieraných 72 194,29 t odpadov z obalov (Odpady v Slovenskej republike 2009, Štatistický úrad SR, 2010). To znamená, že komunálne systémy separovaného zberu dokázali v roku 2009 pokryť len 32% potreby na plnenie limitov! A to hovoríme len o MINIMÁLNYCH množstvách na plnenie limitov.

Taktiež to znamená, že v mestách a obciach nevzniká odpad, ktorý by bol v celoslovenskom meradle nad limit a nemal by sa oň kto postarať.

Naopak! Na to, aby povinné osoby plnili limity aj v budúcnosti, bude potrebné začať omnoho viac podporovať separovaný zber v mestách a obciach. Limity na zber a zhodnocovanie odpadov z obalov postupne stúpajú.  Už v roku 2012 je celkový limit na zber a zhodnotenie odpadov z obalov stanovený na 60%. Množstvo obalov vyseparovaných v obchodných a priemyselných prevádzkach má výrazne obmedzenú kapacitu a už dnes dosahuje svoj strop.

Pre budúcnosť je dôležité, aby pravidlá pre povinné osoby a oprávnené organizácie boli nastavené spravodlivo. Aby sa nemohlo stať, že niektoré povinné osoby a oprávnené organizácie budú podporovať len separovaný zber odpadu v priemyselných prevádzkach, prostredníctvom ktorých budú napĺňať povinnosti plnenia limitov zberu a zhodnocovania odpadov z obalov, a tým budú mať konkurenčnú výhodu oproti tým povinným osobám a oprávneným organizáciám, ktoré podporujú separovaný zber v mestách a obciach.

Ing. Roman Vandák,

riaditeľ komoditného oddelenia, oprávnená organizácia ENVI-PAK

27.5.2011
autor: ENVI-PAK, a.s.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Predaj | PP/HDPE
19.01.2018

 
 

Predaj | LDPE fólie
18.01.2018

 
 

Predaj | LDPE rolky
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC /ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC/ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC drť
18.01.2018

 
 

Kúpa | TPE,TPV,TPO,TPU
18.01.2018

 
 
 
Výstavy
Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.

Expo manufactura

06.02.2018 | Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kov a spracovanie plastov.