PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Hľadáte partnera, ktorý Vaše zadania, projekty či problémy v oblasti priemyselnej automatizácie vyrieši „na kľúč“?

28.04.2017 | Oslovte nás. Účelom Well automation s.r.o. je pomáhať ľuďom, aby stroje a automatizované výrobné linky vyrábali lepšie, bez strát, s vyššou efektivitou a spoľahlivo.

Fatra a.s. ponúka regranuláciu plastových odpadov (PP, PE, PP/PE, EVAC)

26.04.2017 | Spoločnosť Fatra, a.s. - tradičný spracovateľ plastov v Českej republike, rozšírila výrobné možnosti o úpravy interného a externého plastového odpadu na regranulačnej linke.

Mercedes na Autosalóne Bratislava 2017 s európskou výstavnou premiérou

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón bude tento rok skutočne výnimočný. Okrem dvoch stredoeurópskych premiér (Mazda CX-5 a Mazda MX-5 RF) ho obohatí aj jedna európska výstavná premiéra, dlho očakávaný model Mercedes Benz triedy S.

Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Temperácia vstrekovacích foriem - dôležitá podmienka výroby výliskov z termoplastov, 3. časť
Temperácia vstrekovacích foriem - dôležitá podmienka výroby výlisko ...
 
 
Temperácia vstrekovacích foriem - dôležitá podmienka výroby výliskov z termoplastov, 3. časť

Temperácia vstrekovacích foriem - dôležitá podmienka výroby výliskov z termoplastov, 3. časť

(Pokračovanie)TEPLOTA FORMY A JEJ REALIZÁCIA.

Vstřikovací forma

Vstřikovací forma pro zpracování termoplastů je v podstatě výměník tepla s uzavřeným rovnovážným termodynamickým obvodem, do kterého je teplo přiváděno v objemu-dávce vstřikované taveniny a odváděno zejména přes temperační systém formy, ve vyhozeném výstřiku a tepelnými ztrátami-vedením, prouděním a sáláním do okolí.

Odvod tepla, realizovaný temperačním okruhem formy, by měl být co nejefektivnější a temperační systém by tedy měl být rozdělen na podokruhy. Kromě efektivity v odvodu tepla z formy-udržení teploty formy na požadované pracovní teplotě-má rozdělení temperačního systému formy na jednotlivé okruhy podstatný význam i z pohledu jakosti výstřiků-možnost lokálního ovlivnění teploty formy s ohledem na požadovaná kvalitativní kritéria výstřiku.

Pro určování počtu temperačních podokruhů a jejich konstrukčního začlenění do vstřikovací formy platí dvě základní zásady:

1. Rozmístění okruhů musí být zvoleno tak, aby docházelo k časově rovnoměrnému chlazení všech tvarových partií výstřiku současně

Z uvedeného konstatování vyplývá, že stěny výstřiku s větší tloušťkou by měly chladnout se stejným teplotním gradientem, nebo-li stejně rychle, jako stěny s menší tloušťkou. Při nedodržení této zásady, dojde vlivem rozdílného gradientu chlazení-odvodu tepla-z konkrétních míst výstřiku k anizotropii jeho vlastností, zejména k rozdílnému lokálnímu smrštění a tím k deformacím, včetně zvýšení obsahu vnitřního pnutí ve výstřiku.

Pro názornost-vstřikování HDPE, tloušťka stěny výstřiku 1, 6 mm, z výpočtu vychází, že jednotkou plochy je nutno odvést 19, 5 cal/cm2, jiné místo výstřiku má tloušťku stěny 4, 5 mm, což znamená, pro zachování stejné teploty stěny formy, již odvést 42, 5 cal/cm2.

Ze zásady číslo 1 se odvíjí i určení závislost vzdálenosti povrchu tvarové dutiny formy a osy temperačního kanálu A a vzdálenost os temperačních kanálů mezi sebou B. Pro uvedené vzdálenosti A a B platí vztah vyjádřený rovnicí přímky A=C1 + C2.B. Rovnice v praxi představuje nepřímou úměru mezi vzdálenostmi A a B, tj. pro homogenní temperaci platí, že je-li vzdálenost A mezi povrchem formy a osou kanálu velká, musí být vzdálenost os kanálů malá a naopak. Při dodržení zásad této nepřímé úměry by na povrchu výstřiků neměly vznikat místa bez temperace- špatného odvodu tepla.

2. Při návrhu temperačních okruhů formy, jejich propojování, určování pořadí propojení musí platit, že vstup temperačního média je nutno vždy směřovat do míst s největším nahromaděním tepla.

V praxi, při konstrukci formy, to znamená, že chladící voda má být nejdříve přivedena ke vstupu taveniny do tvarové dutiny formy, tj. k ústím vtoku a to jak studeného vtokového rozvodu, tak i k ústí horkých trysek, kde potřebujeme teplotu nejvíce regulovat a kde je tavenina nejteplejší a kde jsou i tvarové části formy s nejvyšší teplotou, která ve větší vzdálenosti od ústí vtoku klesá a nejnižší je na konci tokových drah v tvarové dutině formy.

Jinými slovy vyjádřeno-jak chladne v dutině formy tavenina, tak by měla stoupat teplota chladícího média v chladícím okruhu formy.

Při nedodržení této druhé zásady opět dojde ke stejným problémům jako u bodu 1.

Jednou z nejčastějších chyb při konstrukci temperačních okruhů z pohledu uvedených zásad je jejich malý počet-konstruktéři forem mají snahu vytvořit co nejméně chladících okruhů, dá to nejméně přemýšlení a je to i lacinější, ve vztahu k výrobě formy, ale nikoliv ve vztahu k výrobě výstřiků s definovanou jakostí.

Temperace vstřikovacích forem - důležitá podmínka výroby výstřiků z termoplastů, 3. část


K uvedené chybě přidají další, kterou je sériové propojení jednotlivých chladících okruhů. Pod pojmem sériové propojení rozumíme takový způsob chlazení, kdy vstup chladícího média je do jednoho okruhu, z něhož médium pokračuje do dalšího až k výstupu z formy. Tím dochází k velkému oteplení chladícího média a tedy nutnosti pracovat s výkonnějšími chladícími zařízeními, k prodlužování doby cyklu-pomalejší odvod tepla ve výstupních oblastech sériově zapojených chladících okruhů a zejména, z pohledu jakosti výstřiků, k nerovnoměrnému odvodu tepla z nich, což má za následek jejich nerovnoměrnou kvalitu.

Odstranění uvedeného problému je možno provést pomocí paralelního zapojení okruhů, tedy tak, že chladící voda vstupuje do jednotlivých okruhů ve stejný okamžik a se stejnou teplotou, respektive je možno, v případě potřeby okruhy napájet médiem o různé teplotě.
K tomu slouží buď správně zkonstruovaný chladící systém ve formě-oddělené kanály pro přívod a odvod chladícího média-nebo různě vybavené - měření teploty, průtoku vody, regulační prvky pro regulaci průtoku ručně nebo ve zpětné vazbě, atd. - rozvaděče, které opět přivádějí chladící vodu ke vstupům jednotlivých chladících okruhů a z výstupů ji odvádějí do výměníků tepla-chladících zařízení s menším příkonem než je potřebný u sériového zapojení, protože rozdíl teplot na vstupu a výstupu je menší u samostatně zapojených okruhů než u okruhů v sériovém zapojení.

Teplo v tavenině přivedené do tvarové dutiny vstřikovací formy se nejdříve z jejího povrchu-stěny- transportuje vedením na povrch temperačního kanálu. Tento transport neprobíhá ve stejnorodém prostředí o konstantním součiniteli tepelné vodivosti, ale z konstrukčních důvodů se tak děje kondukcí- vedením- přes různé konstrukční prvky formy, přes díly o různých tloušťkách a z různých materiálů o různé tepelné vodivosti - tvarové díly a vložky forem jsou vyrobeny z tepelně zpracovaných nástrojových ocelí, z různých slitin mědi-vysoce tepelně vodivé materiály, rámy a desky forem z uhlíkových ocelí, atd.

Z povrchu chladících kanálů kam bylo teplo přivedeno vedením dochází k jeho přenosu do chladícího média prouděním a vedením.

O vedení tepla v různorodém prostředí vypovídají informativně vybrané hodnoty tepelné vodivosti /W.m -1.K -1/ pro různá prostředí:

-Plasty -LDPE 0, 33 až 0, 36
  -HDPE 0, 38 až 0, 48
  -PP 0, 12 až 0, 22
  -PP 20T 0, 41
  -PS, ABS 0, 14 až 0, 17
  -PMMA 0, 19
  -PA 6, PA 66 0, 21
  -PA 66 SV30 0, 22
  -POM 0, 29
  -PC 0, 20
  -PC/ABS 0, 18 až 0, 20
  -PBT  0, 25
  -PPS 0, 29

Z uvedených hodnot je zřejmé, že i mezi plasty jsou poměrně výrazné rozdíly ve schopnosti vést teplo-viz PP na jedné straně ( vede špatně) a například HDPE nebo PPS na straně druhé (oproti PP cca dvoj až jedenapůl násobek vyšší schopnost vedení tepla);obdobně je tomu i u kompozitních materiálů s termoplastickou matricí- talek vede teplo relativně dobře a SV jsou tepelný izolant.

Uvedená konstatování by měla být brána v úvahu jak při konstrukci forem, tak i při určování doby cyklu, respektive ceny výstřiku.

-Konstrukční materiály forem

         - uhlíková ocel       50 při obsahu C od 0, 15 do 0, 35 %

         - legovaná ocel       15 až 52 podle obsahu legujících prvků, například W, Cr, Ni, atd.

         - měď       394

         - hliník       222

         - bronze       48 až 84 podle složení

         - tepelně vodivé slitiny       106 až 360  v závislosti na složení a pevnosti

 

-Kotelní kámen bohatý na

          - křemen       0, 093 až 0, 1740       

          - vápník       0, 430 až 0, 977

          - sádru       1, 82 až 2, 442


Z hodnot tepelné vodivosti pro kotelní kámen, který tvoří izolační vrstvu na povrchu temperačních kanálů zejména při teplotách temperace nad 60 °C, kdy dochází k jeho vysrážení nejvíce je zřejmá nutnost udržovat kanály čisté, aby bylo dosaženo správné a předpokládané účinnosti temperace.

-Temperační médium

          - voda       0, 552 až 0, 666   v rozmezí 0 až 200 °C

          - etylenglykol       0, 304 až 0, 259   v rozmezí 0 až 60 °C

          - transformátorový olej       0, 123 až 0, 119   v rozmezí 40 až 100 °C

 

-Vzduch       0, 024 až 0, 045   v rozmezí 0 až 300 °C


Izolačních schopností vzduchu se v konstrukci forem využívá k izolaci rozvodných bloků horkých systémů v pevné části forem.

Naopak a velmi nepříznivě se vzduch, respektive směs vzduchu a případných plynných zplodin, vzniklých při vstřikování daného polymerního materiálu, projevuje tehdy, když přes systém odvzdušnění není z tvarové dutiny všechen odveden. Pokud nedojde k Diesel efektu-spálení materiálu v místě uzavření vzduchu-může mezi stěnou tvarové dutina formy nebo jejího jádra vzniknout izolační mezera, kterou se v dotlakové fázi, například v důsledku malého průřezu ústí vtoku, které brzo zamrzne, nepodaří vytlačit mimo tvar a díky řádově nižší tepelné vodivosti vzduchu oproti plastům je zde místo odporu proti vedení tepla a možnost vzniku nerovnoměrného chlazení výstřiku a tedy některé z vad, které nerovnoměrná teplota stěny formy vyvolává, např. vada v lesku, špatně vykopírovaný desén, atp.

1. časť »

2. časť »

4. část »

11.9.2015
autor: Lubomír ZEMAN, PLAST FORM SERVICE, s.r.o., foto: Innomia
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | Aglomerát PE
27.04.2017

 
 

Predaj | Tipelin 471-02
27.04.2017

 
 

Predaj | PP regranulát
27.04.2017

 
 

Predaj | PP regranulát
27.04.2017

 
 

Predaj | HDPE regranulát
27.04.2017

 
 
 

Predaj | HDPE/EVOH drť
27.04.2017

 
 

Predaj | predaj POM
27.04.2017

 
 

Predaj | PP, PE odpad
27.04.2017

 
 
 
Výstavy
HANNOVER MESSE

24.04.2017 | R&D, priemyselná automatizácia a IT, priemyselné dodávky, výrobné inžinierstvo a služby, energia a technológie pre životné prostredie.

AUTOSALÓN Bratislava 2017

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón je najdôležitejšou automobilovou udalosťou roka na Slovensku.

INNOFORM

25.04.2017 | Medzinárodný kooperatívny veľtrh pre nástroje a spracovateľský priemysel.

Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.