PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Plastpol, s.r.o. má nový e-shop

27.07.2017 | Firma Plastpol, s.r.o., zaoberajúca sa obrábaním plastov, nedávno spustila svoj nový e-shop.

Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Zmena na pozícii riaditeľa Plastikárskeho klastra

21.07.2017 | Pri príležitosti Valného zhromaždenia plastikárskeho klastra č. 32, ktoré prebehlo 27.6.2017, došlo k zmene na pozícii riaditeľa klastra.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > Škótska štúdia zaoberajúca sa vplyvom obehového hospodárstva na uhlíkovú stopu
Škótska štúdia zaoberajúca sa vplyvom obehového hospodárstva na uhl ...
 
 

Škótska štúdia zaoberajúca sa vplyvom obehového hospodárstva na uhlíkovú stopu

Štúdia vypracovaná Zero Waste Scotland demonštruje implementáciu obehového hospodárstva na zníženie vzniku skleníkových plynov v Škótsku.

Je to jedna z prvých štúdií svojho druhu. Nakoľko dnešná ekonomika Škótska je prevažne lineárneho charakteru, t.j. výroba-spotreba-odpad, alternatívou k tomuto modelu je koncept obehového hospodárstva, tzv. Circular Economy. Tento koncept je založený na dizajne výrobkov, ich oprave a znovupoužití, s cieľom udržať materiály a produkty v obehu čo najdlhšie. Výsledkom je zníženie dopytu po primárnych surovinách a zneškodňovaní odpadu, čiže dvoch aktivitách s vysokou uhlíkovou stopou.

Rôzne metódy výpočtu

Na meranie uhlíkového dopadu sa v štúdii použili dve rôzne metódy výpočtu, a to metóda vzťahujúca sa na konkrétne územie (territorial accounting) a metóda spotreby (consumption accounting). Územná metóda je založená na zodpovednosti výrobcu, t.j. zahŕňa v sebe len emisie vzniknuté na danom území. Emisie z výroby a transportu dovezených produktov sa do tejto metódy nezapočítavajú, zatiaľ čo emisie za vyrobené a vyvezené výrobky áno.  Metóda spotreby je naopak založená na zodpovednosti spotrebiteľa, čiže zahŕňa v sebe všetky emisie zo spotreby. Emisie z dovezených výrobkov sa do uhlíkovej stopy Škótska započítavajú, ale tie z exportovaných výrobkov nie. Toto rozlíšenie je dôležité z globálneho pohľadu zmeny klímy. Pri územnej metóde môže dôjsť k zníženiu uhlíkovej stopy určitého regiónu bez globálneho zníženia (tzv. “offshoring“), zatiaľ čo pri metóde spotreby sa započítavajú všetky emisie bez špecifikácie miesta vzniku. Čiže i zníženie uhlíkovej stopy v Škótsku sa prejaví aj v globálnom meradle.

Štyri rôzne scenáre

Za štartovaciu líniu štúdie bol zvolený rok 2012 a v štyroch rôznych scenároch, do roku 2050, sa vypočítal potenciálny uhlíkový vplyv aplikácie obehového hospodárstva v Škótsku. Každý zo štyroch scenárov je charakteristický rôznym stupňom využitia materiálov, spájajú v sebe rôzny pomer výroby a spotreby.

1. BAU scenár (Business as Usual) – výroba a spotreba zostávajú na vysokej úrovni, pokračuje sa v súčasne nastavenom trende

2. RE scenár (Resource Efficiency) – zníženie vplyvu výrobných procesov, zatiaľ čo správanie spotrebiteľov (spotreba) ostáva nezmenené

3. LG scenár (Limited Growth) – výroba ostáva nezmenená, zníži sa ale spotreba

4. CE scenár (Circular Economy) – výroba aj spotreba profitujú z využitia alternatívneho dizajnu aj nových biznis modelov

Výsledky a závery

Porovnanie jednotlivých scenárov ukázalo, že materiálová spotreba a z nej vznikajúci uhlíkový dopad sa výrazne mení v závislosti od rôzneho ekonomického rastu, výroby a spotreby, ako aj od pomeru dovoz vs. vývoz. V prípade BAU a RE scenáru dochádza k zvýšenej spotrebe materiálu spojenej so zvýšeným dovozom, čo má za následok zníženie územných emisií, ale navýšenie emisií zo spotreby. Naopak pri LG scenári dochádza síce k zníženiu územných emisií aj emisií zo spotreby, sprievodným javom je ale takmer nulový ekonomický rast krajiny. Jedine v prípade EC scenára nastal pokles obidvoch druhov emisií spojený aj s rastom ekonomiky.

Uvedená štúdia ilustruje významný vplyv spotreby materiálov na celkovú uhlíkovú stopu Škótska. Taktiež demonštruje aj fakt, ako použitie dvoch rôznych metód výpočtu môže priniesť tak veľmi rozdielne výsledky. V Škótsku, pri použití územnej metódy, môžeme vidieť menší uhlíkový dopad ako pri použití metódy spotreby, z dôvodu veľkého dovozu materiálov a vývozu odpadov.

Pri použití  územnej metódy výpočtu by sa v prípade CE scenáru do roku 2050  znížila produkcia emisií o takmer 11 mil.t CO2e v porovnaní so scenárom BAU a o 21 mil.t CO2e v porovnaní so štartovacou líniou v roku 2012.

Pri použití metódy spotreby by boli tieto úspory približne 58 mil.t CO2e v porovnaní s BAU a okolo 1 mil.t CO2e oproti roku 2012.

Medzi hlavné závery štúdie patria:

  • spotreba materiálov je zodpovedná za viac ako 2/3 uhlíkových emisií v Škótsku
  • takmer 1 tona z každých 5 ton materiálu skončí v Škótsku ako odpad
  • aplikáciou obehového hospodárstva môže Škótsko znížiť svoje uhlíkové emisie, a to bez ovplyvnenia ekonomického rastu

Vplyv jednotlivých scenárov  na spotrebu materiálov a vznik emisií môžeme vidieť na obrázku.

Zdroj: The Carbon Impacts of the Circular Economy


Podľa štúdie môže obehové hospodárstvo zabezpečiť zníženie emisií ruka v ruke s ekonomickým rastom Škótska. Výsledky štúdie naznačujú, že obehové hospodárstvo môže v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní stanovených škótskych emisných cieľov.

Je ale potrebné zdôrazniť, že uvedená štúdia a scenáre v nej nepredpovedajú budúcnosť. Scenáre boli vytvorené za účelom demonštrovania zníženia uhlíkových emisií väčšou aplikáciou konceptu obehového hospodárstva v Škótsku, pri udržaní dlhodobého ekonomického rastu.

Spracované na základe štúdie Zero Waste Scotland - The Carbon Impacts of the Circular Economy.

RNDr. Grgulová Alexandra, environmentálny konzultant, NATUR-PACK, a.s.

autor: RNDr. Grgulová Alexandra, environmentálny konzultant, NATUR-PACK, a.s.
01.07.2015
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 



 
Najnovšia inzercia

Predaj | HDPE drte
28.07.2017

 
 
 

Predaj | Aglomerát
27.07.2017

 
 

Predaj | Odpad - PET
27.07.2017

 
 
 

Predaj | Drť plastová
27.07.2017

 
 

Predaj | Koláče
27.07.2017

 
 

Kúpa | POM natural/white
27.07.2017

 
 

Predaj | PC/ABS
27.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

PU China 2017

29.08.2017 | Popredná výstava pre čínsky trh v oblasti polyuretánov.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.