PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

Konferencia Formy a Plasty Brno 2018

10.01.2018 | Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na deviaty ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2018, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno).

Snímače polohy MTS Sensors pre priemyselné využitie

08.01.2018 | Spoľahlivé a inteligentné riešenia snímačov polohy pre priemyselné použitie od spoločnosti MTS Sensors.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > Škótska štúdia zaoberajúca sa vplyvom obehového hospodárstva na uhlíkovú stopu
Škótska štúdia zaoberajúca sa vplyvom obehového hospodárstva na uhl ...
 
 

Škótska štúdia zaoberajúca sa vplyvom obehového hospodárstva na uhlíkovú stopu

Štúdia vypracovaná Zero Waste Scotland demonštruje implementáciu obehového hospodárstva na zníženie vzniku skleníkových plynov v Škótsku.

Je to jedna z prvých štúdií svojho druhu. Nakoľko dnešná ekonomika Škótska je prevažne lineárneho charakteru, t.j. výroba-spotreba-odpad, alternatívou k tomuto modelu je koncept obehového hospodárstva, tzv. Circular Economy. Tento koncept je založený na dizajne výrobkov, ich oprave a znovupoužití, s cieľom udržať materiály a produkty v obehu čo najdlhšie. Výsledkom je zníženie dopytu po primárnych surovinách a zneškodňovaní odpadu, čiže dvoch aktivitách s vysokou uhlíkovou stopou.

Rôzne metódy výpočtu

Na meranie uhlíkového dopadu sa v štúdii použili dve rôzne metódy výpočtu, a to metóda vzťahujúca sa na konkrétne územie (territorial accounting) a metóda spotreby (consumption accounting). Územná metóda je založená na zodpovednosti výrobcu, t.j. zahŕňa v sebe len emisie vzniknuté na danom území. Emisie z výroby a transportu dovezených produktov sa do tejto metódy nezapočítavajú, zatiaľ čo emisie za vyrobené a vyvezené výrobky áno.  Metóda spotreby je naopak založená na zodpovednosti spotrebiteľa, čiže zahŕňa v sebe všetky emisie zo spotreby. Emisie z dovezených výrobkov sa do uhlíkovej stopy Škótska započítavajú, ale tie z exportovaných výrobkov nie. Toto rozlíšenie je dôležité z globálneho pohľadu zmeny klímy. Pri územnej metóde môže dôjsť k zníženiu uhlíkovej stopy určitého regiónu bez globálneho zníženia (tzv. “offshoring“), zatiaľ čo pri metóde spotreby sa započítavajú všetky emisie bez špecifikácie miesta vzniku. Čiže i zníženie uhlíkovej stopy v Škótsku sa prejaví aj v globálnom meradle.

Štyri rôzne scenáre

Za štartovaciu líniu štúdie bol zvolený rok 2012 a v štyroch rôznych scenároch, do roku 2050, sa vypočítal potenciálny uhlíkový vplyv aplikácie obehového hospodárstva v Škótsku. Každý zo štyroch scenárov je charakteristický rôznym stupňom využitia materiálov, spájajú v sebe rôzny pomer výroby a spotreby.

1. BAU scenár (Business as Usual) – výroba a spotreba zostávajú na vysokej úrovni, pokračuje sa v súčasne nastavenom trende

2. RE scenár (Resource Efficiency) – zníženie vplyvu výrobných procesov, zatiaľ čo správanie spotrebiteľov (spotreba) ostáva nezmenené

3. LG scenár (Limited Growth) – výroba ostáva nezmenená, zníži sa ale spotreba

4. CE scenár (Circular Economy) – výroba aj spotreba profitujú z využitia alternatívneho dizajnu aj nových biznis modelov

Výsledky a závery

Porovnanie jednotlivých scenárov ukázalo, že materiálová spotreba a z nej vznikajúci uhlíkový dopad sa výrazne mení v závislosti od rôzneho ekonomického rastu, výroby a spotreby, ako aj od pomeru dovoz vs. vývoz. V prípade BAU a RE scenáru dochádza k zvýšenej spotrebe materiálu spojenej so zvýšeným dovozom, čo má za následok zníženie územných emisií, ale navýšenie emisií zo spotreby. Naopak pri LG scenári dochádza síce k zníženiu územných emisií aj emisií zo spotreby, sprievodným javom je ale takmer nulový ekonomický rast krajiny. Jedine v prípade EC scenára nastal pokles obidvoch druhov emisií spojený aj s rastom ekonomiky.

Uvedená štúdia ilustruje významný vplyv spotreby materiálov na celkovú uhlíkovú stopu Škótska. Taktiež demonštruje aj fakt, ako použitie dvoch rôznych metód výpočtu môže priniesť tak veľmi rozdielne výsledky. V Škótsku, pri použití územnej metódy, môžeme vidieť menší uhlíkový dopad ako pri použití metódy spotreby, z dôvodu veľkého dovozu materiálov a vývozu odpadov.

Pri použití  územnej metódy výpočtu by sa v prípade CE scenáru do roku 2050  znížila produkcia emisií o takmer 11 mil.t CO2e v porovnaní so scenárom BAU a o 21 mil.t CO2e v porovnaní so štartovacou líniou v roku 2012.

Pri použití metódy spotreby by boli tieto úspory približne 58 mil.t CO2e v porovnaní s BAU a okolo 1 mil.t CO2e oproti roku 2012.

Medzi hlavné závery štúdie patria:

  • spotreba materiálov je zodpovedná za viac ako 2/3 uhlíkových emisií v Škótsku
  • takmer 1 tona z každých 5 ton materiálu skončí v Škótsku ako odpad
  • aplikáciou obehového hospodárstva môže Škótsko znížiť svoje uhlíkové emisie, a to bez ovplyvnenia ekonomického rastu

Vplyv jednotlivých scenárov  na spotrebu materiálov a vznik emisií môžeme vidieť na obrázku.

Zdroj: The Carbon Impacts of the Circular Economy


Podľa štúdie môže obehové hospodárstvo zabezpečiť zníženie emisií ruka v ruke s ekonomickým rastom Škótska. Výsledky štúdie naznačujú, že obehové hospodárstvo môže v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní stanovených škótskych emisných cieľov.

Je ale potrebné zdôrazniť, že uvedená štúdia a scenáre v nej nepredpovedajú budúcnosť. Scenáre boli vytvorené za účelom demonštrovania zníženia uhlíkových emisií väčšou aplikáciou konceptu obehového hospodárstva v Škótsku, pri udržaní dlhodobého ekonomického rastu.

Spracované na základe štúdie Zero Waste Scotland - The Carbon Impacts of the Circular Economy.

RNDr. Grgulová Alexandra, environmentálny konzultant, NATUR-PACK, a.s.

autor: RNDr. Grgulová Alexandra, environmentálny konzultant, NATUR-PACK, a.s.
01.07.2015
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
  
Najnovšia inzercia

Kúpa | PP drť
17.01.2018

 
 
 
 

Kúpa | PC, PMMA, PC/ABS
15.01.2018

 
 

Kúpa | PC metaliza
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť PS plata
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť z PP prepraviek
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť PET
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť HDPE
15.01.2018

 
 
 
Výstavy
EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.