PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > Škótska štúdia zaoberajúca sa vplyvom obehového hospodárstva na uhlíkovú stopu
Škótska štúdia zaoberajúca sa vplyvom obehového hospodárstva na uhl ...
 
 

Škótska štúdia zaoberajúca sa vplyvom obehového hospodárstva na uhlíkovú stopu

Štúdia vypracovaná Zero Waste Scotland demonštruje implementáciu obehového hospodárstva na zníženie vzniku skleníkových plynov v Škótsku.

Je to jedna z prvých štúdií svojho druhu. Nakoľko dnešná ekonomika Škótska je prevažne lineárneho charakteru, t.j. výroba-spotreba-odpad, alternatívou k tomuto modelu je koncept obehového hospodárstva, tzv. Circular Economy. Tento koncept je založený na dizajne výrobkov, ich oprave a znovupoužití, s cieľom udržať materiály a produkty v obehu čo najdlhšie. Výsledkom je zníženie dopytu po primárnych surovinách a zneškodňovaní odpadu, čiže dvoch aktivitách s vysokou uhlíkovou stopou.

Rôzne metódy výpočtu

Na meranie uhlíkového dopadu sa v štúdii použili dve rôzne metódy výpočtu, a to metóda vzťahujúca sa na konkrétne územie (territorial accounting) a metóda spotreby (consumption accounting). Územná metóda je založená na zodpovednosti výrobcu, t.j. zahŕňa v sebe len emisie vzniknuté na danom území. Emisie z výroby a transportu dovezených produktov sa do tejto metódy nezapočítavajú, zatiaľ čo emisie za vyrobené a vyvezené výrobky áno.  Metóda spotreby je naopak založená na zodpovednosti spotrebiteľa, čiže zahŕňa v sebe všetky emisie zo spotreby. Emisie z dovezených výrobkov sa do uhlíkovej stopy Škótska započítavajú, ale tie z exportovaných výrobkov nie. Toto rozlíšenie je dôležité z globálneho pohľadu zmeny klímy. Pri územnej metóde môže dôjsť k zníženiu uhlíkovej stopy určitého regiónu bez globálneho zníženia (tzv. “offshoring“), zatiaľ čo pri metóde spotreby sa započítavajú všetky emisie bez špecifikácie miesta vzniku. Čiže i zníženie uhlíkovej stopy v Škótsku sa prejaví aj v globálnom meradle.

Štyri rôzne scenáre

Za štartovaciu líniu štúdie bol zvolený rok 2012 a v štyroch rôznych scenároch, do roku 2050, sa vypočítal potenciálny uhlíkový vplyv aplikácie obehového hospodárstva v Škótsku. Každý zo štyroch scenárov je charakteristický rôznym stupňom využitia materiálov, spájajú v sebe rôzny pomer výroby a spotreby.

1. BAU scenár (Business as Usual) – výroba a spotreba zostávajú na vysokej úrovni, pokračuje sa v súčasne nastavenom trende

2. RE scenár (Resource Efficiency) – zníženie vplyvu výrobných procesov, zatiaľ čo správanie spotrebiteľov (spotreba) ostáva nezmenené

3. LG scenár (Limited Growth) – výroba ostáva nezmenená, zníži sa ale spotreba

4. CE scenár (Circular Economy) – výroba aj spotreba profitujú z využitia alternatívneho dizajnu aj nových biznis modelov

Výsledky a závery

Porovnanie jednotlivých scenárov ukázalo, že materiálová spotreba a z nej vznikajúci uhlíkový dopad sa výrazne mení v závislosti od rôzneho ekonomického rastu, výroby a spotreby, ako aj od pomeru dovoz vs. vývoz. V prípade BAU a RE scenáru dochádza k zvýšenej spotrebe materiálu spojenej so zvýšeným dovozom, čo má za následok zníženie územných emisií, ale navýšenie emisií zo spotreby. Naopak pri LG scenári dochádza síce k zníženiu územných emisií aj emisií zo spotreby, sprievodným javom je ale takmer nulový ekonomický rast krajiny. Jedine v prípade EC scenára nastal pokles obidvoch druhov emisií spojený aj s rastom ekonomiky.

Uvedená štúdia ilustruje významný vplyv spotreby materiálov na celkovú uhlíkovú stopu Škótska. Taktiež demonštruje aj fakt, ako použitie dvoch rôznych metód výpočtu môže priniesť tak veľmi rozdielne výsledky. V Škótsku, pri použití územnej metódy, môžeme vidieť menší uhlíkový dopad ako pri použití metódy spotreby, z dôvodu veľkého dovozu materiálov a vývozu odpadov.

Pri použití  územnej metódy výpočtu by sa v prípade CE scenáru do roku 2050  znížila produkcia emisií o takmer 11 mil.t CO2e v porovnaní so scenárom BAU a o 21 mil.t CO2e v porovnaní so štartovacou líniou v roku 2012.

Pri použití metódy spotreby by boli tieto úspory približne 58 mil.t CO2e v porovnaní s BAU a okolo 1 mil.t CO2e oproti roku 2012.

Medzi hlavné závery štúdie patria:

  • spotreba materiálov je zodpovedná za viac ako 2/3 uhlíkových emisií v Škótsku
  • takmer 1 tona z každých 5 ton materiálu skončí v Škótsku ako odpad
  • aplikáciou obehového hospodárstva môže Škótsko znížiť svoje uhlíkové emisie, a to bez ovplyvnenia ekonomického rastu

Vplyv jednotlivých scenárov  na spotrebu materiálov a vznik emisií môžeme vidieť na obrázku.

Zdroj: The Carbon Impacts of the Circular Economy


Podľa štúdie môže obehové hospodárstvo zabezpečiť zníženie emisií ruka v ruke s ekonomickým rastom Škótska. Výsledky štúdie naznačujú, že obehové hospodárstvo môže v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní stanovených škótskych emisných cieľov.

Je ale potrebné zdôrazniť, že uvedená štúdia a scenáre v nej nepredpovedajú budúcnosť. Scenáre boli vytvorené za účelom demonštrovania zníženia uhlíkových emisií väčšou aplikáciou konceptu obehového hospodárstva v Škótsku, pri udržaní dlhodobého ekonomického rastu.

Spracované na základe štúdie Zero Waste Scotland - The Carbon Impacts of the Circular Economy.

RNDr. Grgulová Alexandra, environmentálny konzultant, NATUR-PACK, a.s.

autor: RNDr. Grgulová Alexandra, environmentálny konzultant, NATUR-PACK, a.s.
01.07.2015
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
  
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.