PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Azurr-Technology, s.r.o. - Pozvánka na Interplastiku 2018 v Moskve

19.01.2018 | Azurr-Technology, s.r.o. Vás pozýva na veľtrh Interplastika 2018, kde prestaví pestrú škálu výrobkov Dynisco.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

Konferencia Formy a Plasty Brno 2018

10.01.2018 | Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na deviaty ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2018, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno).

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > SAXSess - moderní nástroj analýzy nanomateriálů
SAXSess - moderní nástroj analýzy nanomateriálů
 
 
SAXSess - moderní nástroj analýzy nanomateriálů

SAXSess - moderní nástroj analýzy nanomateriálů

Moderní materiálový výzkum a technologie směřuje k „nano“ s ohledem na možnosti dramatických změn vlastností materiálů díky implementaci nanostruktur do materiálů. To platí pro libovolný typ materiálu nezávisle na tom, zda je anorganické nebo organické povahy anebo se jedná o kompozit.

Strukturní formace na úrovni nanočástic je naprosto zásadní v mnohých biologických a metabolických procesech. Tato skutečnost inspiruje moderní vědu ve stále zvyšující se míře a nabízí obrovský potenciál k produkci materiálů „na míru“ a možnosti ovlivňování přírodních a technických procesů. Stále hlubší znalosti vztahu struktury materiálů a jejich fyzikálních, chemických a biologických vlastností jsou z hlediska jejich perspektivy naprosto klíčové.
SAXSess je ideálním nástrojem pro analýzu a studium nanostruktur nacházejících se v odlišných typech vzorků, a to počínaje kapalinami (např. koloidní roztoky, roztoky proteinů) až k pevným látkám (např. polymerní vrstvy, nanokompozity). Použití této techniky přináší přesnost do výzkumu a spolehlivost do průmyslové analýzy.

s1  
   

Aplikace SAXSess
Moderní materiálový výzkum se díky různým disciplínám zaměřuje na nanostruktury přírodních i syntetických materiálů. Správné porozumění vnitřního uspořádání super-molekulární struktury v rozsahu 1 až 100 nm umožňuje objasnění vlastností materiálů v makroskopickém měřítku.
Metoda SAXS (Small Angle X ray Scattering) umožňuje získat informace o morfologii velké skupiny materiálů od proteinů, živin a farmaceutických látek až po polymery, vlákna, nátěry a katalyzátory.

Surfaktanty
Povrchově aktivní látky jsou molekuly sestávající ze dvou částí, ze kterých jedna vykazuje hydrofilní a druhá hydrofobní vlastnosti.  Po kontaktu s vodou (anebo olejem) se tyto molekuly zorientují a zformují se do struktur (micely anebo vezikuly) sférického, cylindrického anebo lamelového tvaru. Typickými reprezentanty takových látek jsou detergenty, potravinová aditiva a živiny, farmaceutika a produkty osobní hygieny. Pomocí přístroje SAXSess lze určit velikost a tvar micel, fázové vlastnosti a vnitřní strukturu stěn vezikul.

Biologické materiály
Informace týkající se struktury proteinů, enzymů, alergenů a bio-membrán je nezbytnou součástí studia jejich funkce v biologických procesech. SAXS je metoda volby pro biomateriálový výzkum vzhledem k tomu, že studium těchto látek může probíhat v roztoku v biologických podmínkách a strukturální změny lze sledovat in vitro.
Pomocí přístroje SAXSess lze získat informace o velikosti a tvaru proteinů v roztoku, vnitřní struktuře, stupni agregace a molekulové hmotnosti.

Disperze
Disperze jsou směsi částic s kapalinami (pigmenty v barvách, inkousty a protisluneční clony, kovové disperze, krevní buňky). Jednotlivé částice jsou stabilizovány povrchovými náboji nebo molekulami surfaktantů. U nestabilních disperzí dochází díky agregaci částic a jejich následné separaci z kapaliny, k flokulaci  Z toho důvodu lze stanovením distribuce velikosti částic velmi jednoduše sledovat stabilitu samotné disperze.
Pomocí přístroje SAXSess lze získat informace o tvaru a distribuci dispergovaných částic,  stabilitě disperze, stupni agregace a nukleaci částic.

Vlákna
Mechanické, optické anebo termální vlastnosti přírodních a umělých vláken (polymery, kompozity) lze ovlivnit v průběhu jejich výrobního procesu. SAXSess pomáhá získat informaci o struktuře vláken, která je zodpovědná za jejich vlastnosti. Tímto způsobem lze tedy výrobu a zpracování vláken sledovat a optimalizovat.
Pomocí přístroje SAXSess lze získat informace o interní struktuře, krystalinitě, specifickém povrchu, orientaci a distribuci orientace.

Katalyzátory
Heterogenní katalyzátory sestávají z malých částic kovu (zlato, platina, atd) na keramické matrici s velkým specifickým povrchem. Tyto materiály jsou velmi důležité v širokém spektru průmyslových aplikací (např. petrochemický průmysl, polymerizace, čištění plynů, palivové nádrže). Jejich schopnost podpory chemické reakce silně závisí na velikosti aktivního povrchu, který je možné stanovit metodou SAXS.
Pomocí přístroje SAXSess lze získat informace o specifickém povrchu (porozitě), velikosti částic, krystalinitě a distribuci velikosti.

Emulze
Emulze jsou směsi dvou nemísitelných kapalin jako např. olej s vodou. Minoritní komponent tvoří malé částice (sférické, cylindrické, lamely) v majoritní, které jsou stabilní pouze v případě, že molekuly surfaktantu pokrývají jejich rozhraní. Typickým příkladem jsou potraviny, systémy nosičů léků, mikroemulze a kosmetické produkty.
Pomocí přístroje SAXSess lze získat informace o tvaru a vnitřní struktuře, distribuci velikosti kapiček, stabilitě emulze při různých teplotách, kinetice transferu zapouzdřených ágens

Polymery a nanokompozity
Moderní polymerní výzkum a technologie se zaměřují na cílený vývoj zcela nových polymerních materiálů a  inovaci existujících produktů. Metoda SAXS může sloužit ke studiu jejich struktury a zdokonalení vlastností.  Skupina vzorků polymerů, které lze testovat , je velmi rozsáhlá a zahrnuje širokou skupinu počínaje semi-krystalickými polymery i blokové kopolymery, směsné polymery, mikroemulze a syntetická vlákna až po nanokompozity.
Pomocí přístroje SAXSess lze získat informace o tvaru a vnitřní struktuře, krystalinitě, periodických nanostrukturách a orientaci.

Kapalné krystaly
Kapalné krystaly jsou látky, které vykazují vlastnosti na rozhraní konvenčních kapalin a pevných krystalů. Syntetické kapalné krystaly nachází široké uplatnění v technologii LCD. Biologické kapalné krystalické nanostruktury (buněčné membrány) se hojně vyskytují v živých systémech. Mnohé běžné kapaliny, jako například mýdlo, jsou v podstatě kapalné krystaly a tvoří mnoho LC fází v závislosti na jejich koncentraci ve vodě.
Pomocí přístroje SAXSess lze získat informace o velikosti (distribuci) a tvaru, krystalinitě, uspořádání agregátů a orientaci.
SAXS je velmi dobře etablovaná analytická metoda určená ke studiu a analýze nanostruktur. Je rozšířená na poli materiálového výzkumu a rutinní charakterizace materiálů v průběhu jejich výroby anebo zpracování.
K analýze se používají vzorky materiálů v kapalné i pevné fázi obsahující části jiných materiálů v pevné, kapalné anebo plynné fázi  a velikosti 1nm až 100nm.
Prochází-li rentgenové záření takovým materiálem, dochází k jeho rozptylu na rozhraní nanostruktur za vzniku specifického otisku.
Metoda SAXS je přesná, ekonomická, nedestruktivní a většinou s minimálními nároky na přípravu vzorku. Navíc umožňuje studium molekulových interakcí v reálném čase. Tyto interakce jsou spojeny se schopností hmoty se organizovat a vedou k větším strukturálním změnám, ke kterým se vážou vlastnosti materiálů anebo biologických procesů.
Aplikace pokrývají široké spektrum od emulzí, kapalných krystalů a makromolekul až po porézní materiály a slitiny kovů a lze je vystopovat jak ve výzkumu tak v oblasti kontroly kvality.

SAXS a WAXS
Nano částice a domény se vyznačují rozptylem v malých úhlech. SAXS otisk přináší informaci o celkové velikosti a tvaru těchto částic. Slouží tedy k určení nanostruktury vzorku včetně informace o orientaci nanodomén.
Atomy a meziatomární vzdálenosti se vyznačují rozptylem v velkých úhlech. WAXS (Wide Angle Xray Scattering) otisk vypovídá o fázových stavech, krystalové symetrii a molekulové struktuře.

Funkce TrueSXAXSTM
Unikátní funkce TrueSXAXSTM  přístroje SAXSess umožňuje simultánní a kontinuální měření od malých po velké úhly (až po 2 = 40°) s trvale vysokým rozlišením a bez nutnosti změny nastavení přístroje.
Z toho důvodu podává funkce TrueSXAXSTM  v jednom cyklu kompletní informaci o nanostruktuře vzorku a jeho fázovém stavu, tj. zda se jedná o krystalickou či amorfní látku.

s3  
   

Kompaktní design systému SAXSess zajišťuje detekci signálu s vysokou intenzitou a tím i krátkou dobu měření. Díky rozlišení umožňuje měření struktur s velikostí 0,2nm až 150nm. Nespornou výhodou je možnost měření v módu s čárovou kolimací pro rychlé získání dat  izotropických vzorků a s bodovou kolimací pro studium orientovaných vzorků v jednom přístroji. Navíc lze díky SmartSXAXSTM  provádět simultánní měření pomocí dvou systémů s použitím pouze jednoho RTG zdroje a detektoru.
Mezi mnoho dalších výhod patří bezpochyby vedle standardních kapilár pro testování kapalných a pevných vzorků i možnost volby dalších speciálních cel, jako například rotační cela eliminující sedimentaci/ flotaci v disperzích a zlepšující distribuci orientace reflexu krystalů,  mikro-cela pro vyšetřování velmi drahých vzorků (proteiny), cela pro měření prášků, vysoce viskózních a gelovitých látek, či vzorků vyžadujících ochrannou atmosféru  a průtokovou celu určenou k automatickému měření kapalných vzorků anebo sledování průběhu reakce.

martina.vilimovska@anton-paar.com

24.1.2011
autor: Ing. Martina Vilimovská, Ing. Karel Voldřich
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Predaj | PP/HDPE
19.01.2018

 
 

Predaj | LDPE fólie
18.01.2018

 
 

Predaj | LDPE rolky
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC /ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC/ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC drť
18.01.2018

 
 

Kúpa | TPE,TPV,TPO,TPU
18.01.2018

 
 
 
Výstavy
Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.

Expo manufactura

06.02.2018 | Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kov a spracovanie plastov.