PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

Viete ako prebieha proces radiačného sieťovania v spoločnosti BGS?

18.04.2017 | Táto metóda výrazne zlepšuje vlastnosti plastov. Pozrite si nové video o radiačnom sieťovaní firmy BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

V Slovnafte sa v apríli začnú generálne revízie časti rafinérskej výroby

12.04.2017 | Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., odstaví po Veľkej noci časť svojich výrobných zariadení. Dôvodom sú pravidelné generálne revízie, ktoré majú zabezpečiť ďalší bezproblémový chod technológií. Odstavených bude postupne 16 výrobných jednotiek. Ich opätovný nábeh na plnú produkciu je naplánovaný na polovicu júna 2017.

EXIM - TECH s.r.o. predstavuje Multisignálny panelový merač

10.04.2017 | Vďaka multisignálnemu panelovému meraču budete mať výrobné procesy pod spoľahlivou kontrolou a všetky dôležité funkcie v jednom zariadení.

Aktuálny katalóg vyhadzovačov a razníkov firmy PENTA SLOVENSKO, s.r.o

07.04.2017 | Nový aktualizovaný katalóg štandardných typov vyhadzovačov a razníkov.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Protipovodňové zábrany z recyklovaných plastov obstáli v skúške
Protipovodňové zábrany z recyklovaných plastov obstáli v skúške
 
 
Protipovodňové zábrany z recyklovaných plastov obstáli v skúške

Protipovodňové zábrany z recyklovaných plastov obstáli v skúške

Modulárna koncepcia protipovodňových zábran je významný projekt podporovaný Ministerstvom životného prostredia SR, Recyklačným fondom a je zameraný na vývoj v oblasti recyklácie plastov, na materiálové zhodnotenie odpadovej suroviny do podoby užitočných výrobkov.


Modulárna koncepcia protipovodňových zábran vyrobených z recyklovaných plastov


• zabraňuje prírodným katastrofám
• šetrí životné prostredie
• zvyšuje stupeň zhodnotenia recyklovaných surovín
• pevnosť, flexibilita, ľahké spájanie blokov bez kotvenia aj v nepriaznivých podmienkach


Vývoj modulovej koncepcie protipovodňových zábran vyrobených z recyklovaných plastov

Tento článok popisuje vývoj v oblasti recyklácie plastov zameranej na materiálové zhodnotenie odpadovej suroviny do podoby užitočných výrobkov. V procese riešenia projektu bola zmapovaná situácia v oblasti materiálového zhodnocovania plastov. Primárne bol riešený plastový odpad z recyklácie autovrakov a priemyselný plastový odpad. V rámci výskumu bol riešený návrh výrobku - “modulárnej štruktúry protipovodňových zábran”. Pre návrh modulovej koncepcie sme vypracovali úžitkový vzor. Z hľadiska druhu a zloženia zdrojovej suroviny sme sa zamerali hlavne na polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Pri návrhu geometrie a konštrukčného prevedenia štruktúry zábran sme v prvej etape vychádzali z tvaru unifikovaných blokov vyrábaných z PP a PE.

Tieto unifikované bloky sa v podobnom prevedení vyrábajú v rámci Slovenska v spoločnosti Chemosvit Environchem, a.s. V rámci spolupráce sme sa zamerali na výrobu týchto blokov z recyklovaných surovín a ich následné efektívne využitie pre protipovodňové beriéry. Aktuálnosť a potreba protipovodňovej ochrany v súčasnosti nás inšpirovala zamerať sa hlavne na túto problematiku. Vhodný tvar a pevnostné charakteristiky plastových blokov boli dostatočným predpokladom k spusteniu vývoja. V prvej fáze boli posudzované rôzne tvarové štruktúry z hľadiska vonkajšej stability pre zistenie ich vhodnosti pre danú aplikáciu. Výsledkom snaženia bol prvotný návrh celkového tvaru štruktúry a následne jednotlivých častí stavebnice. Následne bola konštrukcia prepracovaná a bola navrhnutá realizačná štruktúra prototypu.


Vývoj

Slovenská technická univerzita v Bratislave rieši projekt „Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel“ v kontexte s prioritou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Hlavným koordinátorom projektu je Strojnícka fakulta a projekt je finančne podporovaný Recyklačným fondom. MŽP SR uviedlo v tlačovej správe: “Ide predovšetkým o premyslenú prácu na účinnej protipovodňovej ochrane, odstraňovanie environmentálnych záťaží a komplexnú zonáciu národných parkov” (minister ŽP SR, Ing. Peter Žiga, PhD., tlačová správa MŽP SR, 1. 7. 2012).

Protipovodňová zábrana so šikmou stenou  
   Protipovodňová zábrana so šikmou stenou  

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie hranice efektívnosti a udržateľnosti rozvoja ekologického zabezpečenia v oblasti zberu a spracovania starých vozidiel pri riešení problému komplexnej a systémovej recyklácie starých vozidiel. Pre dosiahnutie hlavného cieľa projektu boli vytýčené špecifické ciele, ktorých dosiahnutím a integráciou výstupov dôjde k naplneniu hlavného cieľa. Špecifické ciele projektu možno rozdeliť na štyri oblasti:

1) Prognózovanie, vyhľadávanie optimálnych technológií, metód a logistiky spracovania vozidiel.
2) Návrh optimálnej štruktúry a fungovania výskumného centra v súčinnosti so Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky a spracovateľmi starých vozidiel.
3) Špecifikovanie oblastí výskumu a vývoja technológií a nových uzlov a strojov na nakladanie s odpadmi a druhotnými surovinami.
4) Výskum nových výrobkov zvyšujúcich stupeň zhodnotenia recyklovaných surovín a zabezpečujúcich odbyt v synergii spracovateľov odpadu

MKP analýza sústavy blokov, porovnávacie napätie podľa Misesa [MPa]  
   MKP analýza sústavy blokov, porovnávacie napätie podľa Misesa [MPa]  


Modulárna štruktúra mobilnej koncepcie protipovodňových zábran vyrobených z recyklovaných plastov

Jednou z úloh riešiteľského kolektívu je hľadanie možností uplatnenia plastového odpadu zo spracovania starých vozidiel. Vo svete existuje celý rad protipovodňových zábran. Počas realizácie prvej etapy projektu od mája 2011 do júna 2012 bola analyzovaná problematika mobilných protipovodňových zábran. Boli konštrukčne, tvarovo, materiálovo a prevádzkovo posudzované známe bariéry na celom svete. Snahou bolo nájsť slabé či silné stránky jednotlivých systémov a aplikovať ich ako poznatky v spomínanom vývoji. Nová koncepcia mala na základe integrácie výhod existujúcich systémov priniesť kvalitatívne novú konštrukciu zábran.

Základné požiadavky kladené na nové zábrany spočívali v možnostiach, že: na ich výrobu bude použitý recyklovaný materiál, budú samokotviace, čiže nebudú pevne kotvené do zeme, budú použiteľné na pevný tak ako aj na sypký či poddajný podklad, umožnia vytvárať konvexné aj konkávne plochy, budú kopírovať nerovnosti terénu, budú ľahko montovateľné a demontovateľné, bude možné meniť ich výšku. Riešiteľský kolektív podal prihlášku na Úžitkový vzor č. SK 5847 Y1 2 s názvom “Modulárna štruktúra protipovodňovej zábrany”. Tento úžitkový vzor slúži ako základ pre detailnejšie riešenie konštrukcie zábran.

Grafické znázornenie výsledkov komplexných MKP simulácií, tabuľka hodnôt reakcií  
   Grafické znázornenie výsledkov komplexných MKP simulácií, tabuľka hodnôt reakcií  


Uvedené konštrukčné riešenie teoreticky umožňuje z jedného systému stavebnice vytvoriť dve podobné konfigurácie usporiadania modulárnych štruktúr protipovodňových zábran. Princíp prvého riešenia uvažuje so zvislou a vodorovnou stenou, pričom vodorovné panely sú zatopené vodou. Druhý variant počíta so šikmou stenou a zadnými podperami. Voda vystupuje na protipovodňovú zábranu z vonkajšej strany a spojovacie vzpery sú namáhané na tlak. Sila hydrostatického tlaku vody pôsobí na naklonenú plochu bariér, čím zabezpečuje dostatočné zaistenie zábrany proti jej posunutiu.

Sklon šikmého modulu je nastaviteľný dĺžkou vzpery a umiestnením kotviacich hlavíc. Modulárna štruktúra umožňuje meniť dĺžku šikmých modulov. Výhody technického riešenia konštrukcie modulárnej štruktúry protipovodňovej zábrany sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Vertikálne naklonená samonosná stena je vytvorená z blokov z recyklovaného materiálu spájaná spojovacími tyčami osmičkového tvaru a podopretá ľahkou konštrukciou. Konštrukcia zábran bola detailne pevnostne analyzovaná podľa reálnych rozmerov a zaťaženia zábran.


Záplavové skúšky protipovodňových zábran hydrostatickým tlakom

V prvej etape realizácie projektu sa riešiteľskému kolektívu podarilo vyvinúť modulovú štruktúru protipovodňových zábran. Ide predovšetkým o efektívnejšie zhodnocovanie kompozitných materiálov – plastov zo starých vozidiel. Časti prototypu navrhnutej štruktúry zábran sú vyrobené v spoločnosti Chemosvit Environchem, a.s. a v Centre inovácií STU v Bratislave. Riešiteľský kolektív sa rozhodol v prvej etape tieto prototypy podrobiť záplavovým skúškam pomocou hydrostatického tlaku vody za účelom overenia teoretických predpokladov.

Bazénová skúška na overenie plnej výšky zábran zaťažených hydrostatickým zaťažením  
   Bazénová skúška na overenie plnej výšky zábran zaťažených hydrostatickým zaťažením  


Samotným záplavovým skúškam predchádzala veľmi podrobná analýza výberu lokality. Pri výbere bol rozhodujúci tvar prehradzovaného kanála, jeho povrch, disponibilita vody a v neposlednom rade bezpečnosť a eliminácia prípadných škôd pri porušení skúšaných zábran. Ako výsledok hľadania vhodnej lokality na odskúšanie schopnosti systému vydržať tlak vody a overenie stability jednotlivých modulov vykonaním dvoch záplavových skúšok bola vybraná vodná nádrž Vištuk pri Pezinku.


Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a odporúčania pre ďalší výskum

Po finálnom zhodnotení výsledkov doterajšieho vývoja môžeme konštatovať, že navrhnutá koncepcia spĺňa požiadavku minimalizácie ceny vyrábaných zábran v bežných dielenských podmienkach. Koncepcia je vhodná bez akýchkoľvek konštrukčných úprav pre všetky druhy terénu (mäkký, polotvrdý, tvrdý). Výšku zábrany je možné upravovať aj pod záťažou vody, čo umožňuje riešenie kritických situácii v teréne a uľahčuje montáž. Pri použití rovnakých častí stavebnice je možné zahatiť záplavu s výškou hladiny až do 1,6 metra.

Obr. 5  


Kotviace body sú flexibilné a prispôsobujú sa upravením podľa sklonu terénu a výškových nerovností. Systém je možné nainštalovať aj pri skokových zmenách ako napr. obrubníky v mestských častiach. Pri skladovaní rozobratých častí nie sú žiadne problémy s ukladaním blokov na seba. Spojovacie tiahla sú umiestnené nad nulovou čiarou terénu, aby sa nedostávali do kolízie s povrchom. Kovové prvky so zinkovou povrchovou úpravou majú vysokú životnosť. Modul uchytenia rozperných tyčí do plastu prenáša silu na vonkajšiu plochu zdvojených rebier, čo je priaznivé z hľadiska pevnosti blokov. Pri nerovnosti terénu “osmičkové” spojenie zabezpečuje čiastočné natočenie celej montážnej jednotky voči susedným jednotkám, a tým zabezpečuje celkovú flexibilitu. Pri aplikácii rohových prvkov, či už pevných alebo pružných, je možné výrazne tvarovať celú protipovodňovú stenu konvexne alebo konkávne. Aplikáciou tesniacich manžiet sa výrazne zlepšila tesnosť systému. Konštrukcia je ľahko a jednoducho zmontovateľná aj pre menej zdatnú obsluhu.

16.12.2013
autor: Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | PPA Amodel GF 33%
21.04.2017

 
 

Kúpa | Drť PP GF30%
20.04.2017

 
 
 

Kúpa | PP film
20.04.2017

 
 

Kúpa | Regranulát HIPS natur
19.04.2017

 
 

Kúpa | Regranulát PMMA natur
19.04.2017

 
 
 

Kúpa | Regranulát GPPS natur
19.04.2017

 
 

Kúpa | Ukončené projekty
19.04.2017

 
 
 
Výstavy
HANNOVER MESSE

24.04.2017 | R&D, priemyselná automatizácia a IT, priemyselné dodávky, výrobné inžinierstvo a služby, energia a technológie pre životné prostredie.

AUTOSALÓN Bratislava 2017

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón je najdôležitejšou automobilovou udalosťou roka na Slovensku.

INNOFORM

25.04.2017 | Medzinárodný kooperatívny veľtrh pre nástroje a spracovateľský priemysel.

Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.