PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Fatra a.s. ponúka regranuláciu plastových odpadov (PP, PE, PP/PE, EVAC)

26.04.2017 | Spoločnosť Fatra, a.s. - tradičný spracovateľ plastov v Českej republike, rozšírila výrobné možnosti o úpravy interného a externého plastového odpadu na regranulačnej linke.

Mercedes na Autosalóne Bratislava 2017 s európskou výstavnou premiérou

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón bude tento rok skutočne výnimočný. Okrem dvoch stredoeurópskych premiér (Mazda CX-5 a Mazda MX-5 RF) ho obohatí aj jedna európska výstavná premiéra, dlho očakávaný model Mercedes Benz triedy S.

Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

Viete ako prebieha proces radiačného sieťovania v spoločnosti BGS?

18.04.2017 | Táto metóda výrazne zlepšuje vlastnosti plastov. Pozrite si nové video o radiačnom sieťovaní firmy BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > NATUR-PACK na 21. ročníku konferencie PWSF 2014 – 2. časť
NATUR-PACK na 21. ročníku konferencie PWSF 2014 – 2. časť
 
 
NATUR-PACK na 21. ročníku konferencie PWSF 2014 – 2. časť

NATUR-PACK na 21. ročníku konferencie PWSF 2014 – 2. časť

Podstatná časť marcovej konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum v Bruseli bola venovaná rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR) a jej aplikácii nie len v členských štátoch EÚ.


Španielsko

Oscar Martin Riva, generálny riaditeľ Eco Embes – organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) v Španielsku, sa v úvode venoval zadefinovaniu samotnej rozšírenej zodpovednosti výrobcov. EPR by nemala predstavovať len finančnú zodpovednosť za manažment výrobkov po skončení ich životnosti, ale mala by v sebe zahŕňať aj zodpovednosť za celý životný cyklus výrobkov, cez ich dizajn, analýzy výnosov a nákladov či zvyšovanie povedomia spotrebiteľov.

Základ úspešnej aplikácie EPR podľa ich názoru tkvie v riadení OZV povinnými osobami na neziskovom princípe, v úzkej spolupráci s miestnymi subjektmi, presnom zadefinovaní práv a povinností jednotlivých účastníkov, plnej transparentnosti procesov, nákladov a materiálových tokov a transparentných tendroch na zabezpečenie zberu, zhodnotenia a recyklácie. Kľúčovými faktormi sú podľa Eco Embes okrem dobre nastavenej európskej legislatívy a zabezpečenia jej správnej implementácie, či jednotnej ohlasovacej povinnosti, aj spolupráca s obcami na vytvorenie efektívne fungujúceho zberu a zhodnotenia odpadu z obalov, či správanie samotných spotrebiteľov. Správna aplikácia a dodržiavanie stanovených podmienok bude viesť k lepšiemu uplatneniu EPR na trhu.

Nemecko

Helmut Schmitz z DSD informoval o situácii s EPR v Nemecku. DSD bolo založené v roku 1990 a viac ako 10 rokov bol monopolom v zabezpečovaní zberu a zhodnotenie odpadov z obalov z domácnosti. Rok 2001 predstavoval otvorenie trhu, z dôvodu tlaku povinných osôb ako aj antimonopolneho úradu, čoho výsledkom je 10 OZV, prijateľnejšie finančné riešenie (zníženie nákladov až o polovicu!) a lepšie poskytované služby pre povinné osoby, či inovácie v technológiách v odpadovom hospodárstve. Je potrebné však presne definovať práva a povinnosti jednotlivých účastníkov aby nedochádzalo k zvýhodnenému postaveniu na trhu a tým k neudržateľnosti nastaveného systému.

OZV sa podieľajú na zabezpečení zberu a zhodnotenia odpadov z obalov z domácností podľa ich trhového podielu. Na prelome 2013/2014 došlo k poklesu nahlásených množstiev obalov takmer o 25 %, nakoľko niektoré OZV sa znížením ich trhového podielu snažia o zníženie príspevku na separovaný zber, čo je umožnené „dierou“ v obalovom zákone na zabezpečenie individuálneho plnenia („self-compliance“). Z tohto dôvodu nemecká vláda začala pripravovať novelu daného zákona, ktorá by mala byť hotová v máji. Nemecko taktiež plánuje zaviesť zber plastových a kovových obalových a neobalových recyklovateľných výrobkoch do jednej nádoby („Recyclables Bin“), čím chce zvýšiť separovaný zber a jeho  blízkosť pre obyvateľov. S obalovou zložkou by sa malo nakladať na základe EPR a o neobalovú by sa mala postarať obec. Tento krok je pre Nemecko neoddeliteľnou časťou stratégie zachovania prírodných zdrojov do budúcnosti.

Francúzsko

O dosiahnutých úspechov v aplikácii EPR vo Francúzsku sme sa dozvedeli od Geoffroy de Tiliére z Eco-Emballages. Povinné osoby si svoje povinnosti plnia jednak v uhrádzaní nákladov spojených s EPR, redukciou hmotnosti svojich obalov či informovaním spotrebiteľa. Štruktúra platieb v Eco-Emballages je založená nie len na množstve či hmotnosti obalových materiálov, ale taktiež aj na ekodizajne.

 Triman Špecifikom Francúzska je tzv. Triman (viď obrázok), ktorý by mal byť na všetkých spotrebiteľských produktoch. Jeho použitie je platné od začiatku roku 2014, upresnenie k jeho používaniu má byť uverejnené ale až v priebehu tohto roku. Mnoho výrobcov je však proti používaniu tohto symbolu, hlavne z dôvodu zvýšených nákladov a prekážkam na trhu. Výzvu, ktorú má Francúzsko pred sebou, je aj zvýšenie miery recyklácie, nakoľko za posledných 10 rokov je priemerné ročné navýšenie o 1 %. Taktiež čelí značným rozdielom či už v nákladoch na separovaný zber alebo efektívnosti separovaného zberu v jednotlivých regiónoch. V decembri 2013 bola vypracovaná správa zaoberajúca sa danou problematikou spolu s 21 odporúčaniami, ako situáciu vylepšiť. 12 odporúčaní bolo vypracovaných pre OZV a 9 pre samotný štát.

Fínsko

Juha-Heikki Tanskanen z PYR Ltd. previedol publikum súčasnou a pripravovanou aplikáciou EPR vo Fínsku. Účastníkmi EPR sú v súčasnosti povinné osoby, PYR a OZV, každá špecializovaná na určitý typ materiálu. PYR predstavuje článok medzi povinnými osobami a OZV, zabezpečujúca register povinných osôb, obalové štatistiky, či platbu príspevkov. Povinné osoby preberajú na seba len čiastočnú zodpovednosť a to zodpovednosť za plnenie recyklačných cieľov, ktoré sa plnia z priemyselných odpadov z obalov. Za zber a zhodnotenie spotrebiteľských obalov sú zodpovedné obce. Novopripravovaný zákon o odpadoch má Fínsko previesť z čiastočnej zodpovednosti na EPR v roku 2016, čo bude prestavovať úzku prepojenosť OZV so zberom spotrebiteľských obalov, zvýšenie recyklačných cieľov ako aj zvýšenie nákladov.

Kanada

Aplikáciu EPR v Britskej Kolumbii predniesol Meegan Armstrong, manager Waste Prevention Unit, Ministerstvo ŽP. Legislatíva k problematike recyklácie bola prijatá v roku 2004 so základnými princípmi zodpovednosti výrobcov, rovnakých podmienok na trhu a transparentnosti a pozostáva z 22 programov. Priemysel a obce pracovali spoločne na riešení tejto problematiky, ktorej výsledkom bolo v roku 2011 zavedenie EPR pre obaly. Podstatná časť obalov pre nápoje je stále riešená zálohovým systémom.

V Quebec sa prešlo od 50 % finančnej zodpovednosti v 2005 až k 100 % finančnej zodpovednosti. Obaly a tlačené materiály sú riešené spoločne. Priemysel hradí 100 % oprávnených nákladov, čo predstavuje približne 70 % nákladov obce v danej oblasti. Systém je dostupný pre 99 % obyvateľov a limit pre recykláciu je stanovený na 65 % pre všetky materiály. Informácie predniesla Maryse Vermette, prezident Éco Entreprises Québec.

Ostatné krajiny

David Perchard, viceprezident konzultačnej spoločnosti Perchards, ktorá sa zaoberá problematikou obalov, elektroodpadov aj batérii celosvetovo, v stručnosti charakterizoval vývoj a smerovanie EPR v niektorých ďalších krajinách. EPR pre obaly je napríklad implementovaná v Izraeli, Japonsku, Južnej Kórei aj Tajvane, postupne sa rozširuje v Kanade aj Latinskej Amerike a diskusie prebiehajú aj v US či Rusku. Každá krajina má svoje špecifické riešenia, ktoré neustále podliehajú revíziám a zlepšeniam a snažia sa využiť dobré príklady z praxe ostatných štátov.

Na základe daných informácii môžeme vidieť, že každá krajina si pre implementáciu povinností vyplývajúcich z EPR zvolila svoju vlastnú cestu, ktorú sa snaží neustále vylepšovať a tým spĺňať nie len ciele stanovené v európskej legislatíve, ale hlavne minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Aj kvôli tejto rôznorodosti má Európska Komisia sťaženú úlohu, nakoľko európska legislatíva by nemala určovať presné jednotné postupy na dosiahnutie spoločných cieľov, ale mala by slúžiť len ako „vodítko“ rôznych postupov k implementácii. Komunikácia a spolupráca medzi jednotlivými štátmi tvorí taktiež dôležitú úlohu výmeny informácii a skúseností, aby sa predišlo opakovaným chybám.

Prvá časť článku »

www.naturpack.sk

8.4.2014
autor: Mgr. Alexandra Grgulová, NATUR-PACK, a.s.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 
 

Kúpa | Míchací silo
25.04.2017

 
 
 

Predaj | HIPS drť
24.04.2017

 
 

Predaj | ABS drť
24.04.2017

 
 
 

Predaj | PPA Amodel GF 33%
21.04.2017

 
 
 
Výstavy
HANNOVER MESSE

24.04.2017 | R&D, priemyselná automatizácia a IT, priemyselné dodávky, výrobné inžinierstvo a služby, energia a technológie pre životné prostredie.

AUTOSALÓN Bratislava 2017

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón je najdôležitejšou automobilovou udalosťou roka na Slovensku.

INNOFORM

25.04.2017 | Medzinárodný kooperatívny veľtrh pre nástroje a spracovateľský priemysel.

Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.