PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

Simulácia procesu vstrekovania plastov - Cadmould® 3D-F® Essential

10.07.2017 | Cadmould® 3D-F® Essential je teraz voľne na stiahnutie. Táto ponuka platí v období od 1. júla do 30. septembra 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Biznis z konca sveta - ultrazvukové čističky od S PoweR product, s.r.o.
Biznis z konca sveta - ultrazvukové čističky od S PoweR product, s. ...
 
 
Biznis z konca sveta - ultrazvukové čističky od S PoweR product, s.r.o.

Biznis z konca sveta - ultrazvukové čističky od S PoweR product, s.r.o.

Elektrotechnici z Ostrého Grúňa zaujali nemecký koncern, odoberá od nich čistiace linky do Brazílie aj Francúzska.

Asfaltová cesta zo Žarnovice na se­ver sa končí pod horami v dedine Ostrý Grúň. Čistá a upravená obec s päťsto obyvateľmi je známa azda len tým, že ju počas vojny vypálili nacisti za pomoc partizánom a že sa tam každoročne konajú majstrovstvá v ručnom kosení trávy. Cesta z Bratislavy do Ostrého Grúňa nám trvá dve hodiny. Pokojnú atmosféru v dedine pre­ruší brechanie psov, sliepky vo dvoroch ro­dinných domov zvedavo zdvihnú hlavy. Sto­jíme pred budovou bývalej školy, za plotom na tráve parkuje traktor s vlečkou. Presne ta­ký istý obraz privítal ľudí z vedenia svetové­ho strojárskeho gigantu Mahle, keď pred ro­kom prišli dohodnúť biznis s piatimi elektro­technikmi, ktorí sú srdcom miestnej firmy S Porer Product. To, čo im ukázali za múr­mi školy, však zahraničných podnikateľov do­konale presvedčilo.

Zmena noriem

Strojársky koncern Mahle s centrálou v ne­meckom Stuttgarte patrí do tridsiatky najväč­ších svetových dodávateľov pre automobilový priemysel. Nech už ide o motor Škody, Volva, Renaultu alebo BMW, vnútri sa nachádzajú súčiastky z niektorej z vyše 120 fabrík, ktoré má Mahle po svete. Tri z nich sú na Slovensku. V Dolnom Kubíne, Námestove a Lozorne vyrába štyristo ľudí ložiská či výmenníky tepla. Časť produkcie posielajú do automo­bilky PSA v Trnave, časť dodávateľom brati­slavského Volkswagenu, väčšinu do cudziny.

Pred dvomi rokmi museli strojári z dol­nokubínskej fabriky Mahle vyriešiť problém s novými požiadavkami na čistotu ložísk pre automobilky. „Priemysel postupne prechá­dza na zvýšené požiadavky čistoty všetkých súčiastok, ktoré idú do spaľovacích motorov. Cieľ je vyššia kvalita, spoľahlivosť a dlhšia ži­votnosť motorov,“ vysvetľuje technický ria­diteľ dolnokubínskeho závodu Mahle Engine Components Slovakia Peter Valek.

Normy sprísnili aj výrobcovia automobi­lov. Kým pôvodne akceptovali ložiská s nečis­totami nad pol miligramu, od vlaňajška žia­dajú súčiastky čistejšie, ako je táto hodnota. Automobilky vedia akceptovať aj "špinavšie" súčiastky, no uplatňujú si zmluvnú sankciu a za dodaný tovar zaplatia menej.

Oriešok s Volkswagenom

Nové požiadavky potrebovala splniť aj fab­rika z Dolného Kubína. Čistiaca časť výrob­nej linky na ložiská bola pomerne zastaraná a mala problém dodržať požadovanú čisto­tu, napríklad pri dodávkach pre automobil­ku Volkswagen. „Kolega si raz vo výrobe všimol generátor na ultrazvukové čistenie so štít­kom výrobcu z Ostrého Grúňa. Tak sme ich oslovili, či by nám vedeli linku opraviť,“ spo­mína P. Valek.

Z Ostrého Grúňa prišla odpoveď, že posta­via novú a lepšiu čistiacu časť linky. „Vhod­nejšiu na horľavú čistiacu kvapalinu, ktorú v nej používali na čistenie,“ hovorí jeden z piatich majiteľov firmy S PoweR product, s.r.o. František Zúbek, ktorý pochádza z obce Kľak susediacej s Grúňom. Ako mnohokrát predtým sa elektrotechnici zavreli do dieľne a vymýšľali, ako by mohlo zariadenie lepšie fungovať. Po troch mesiacoch si mohli prísť Kubínčania prevziať výsledok.

Neskončilo sa to však dobre. „Navrhli sme elektrotechnickú časť zariadenia a linku sa­motnú sme dali nakresliť a postaviť strojár­skej firme, ktorá odviedla zlú robotu. Kubín nám, našťastie, dal šesť týždňov na dodanie nového zariadenia a to už sme radšej spravi­li celé sami,“ hovorí ďalší člen firmy Franti­šek Maslen, ktorý sa kvôli tomu naučil pro­jektovať v 3D softvéri.

Na druhý pokus už elektrotechnici z Ostré­ho Grúňa uspeli. „Nová linka mala výborné výsledky, v zhode s novými požiadavkami na čistotu, a tak sme postupne objednali ďalšie dve zariadenia na čistenie rôznych druhov ložísk,“ hodnotí P. Valek.

S Power 


Londýnske víťazstvo

To však nebolo všetko. Efektívnosť čistenia bola taká vysoká, že ohúrila aj centrálu stro­járskeho gigantu. „Po mesiaci nám z Kubína volali, že vo vývojovom centre vo Veľkej Bri­tánii nad výsledkami neveriacky krútia hla­vou a chcú si ich preveriť osobne,“ vraví F. Maslen. Pár dní nato priletel na Slovensko šéf vývoja skupiny Mahle Bearing pre Európu, Ameriku a Čínu Ha Tran. „Doniesol si vlast­né ložiská, igelitové vrecúška na vzorky. Na vlastné oči chcel vidieť, ako hádžeme ložiská do linky, a na druhej strane si ich sám ruka­mi v rukaviciach vyberal do igelitových vreciek,“ spomína na testovanie v Dolnom Ku­bíne F. Zúbek.

Po návrate H. Trana za more putovali vre­cúška do laboratória. „Testy asi dopadli dob­re, pretože v máji sa vrátil s viacerými riadi­teľmi závodov Mahle z celého sveta. Prices­tovali za nami do Dolného Kubína a zhruba po mesiaci upresňovania technických detai­lov sme podpísali zmluvu na dodávku dvoch liniek do závodov Mahle vo Francúzsku a ne­skôr ešte dvoch do Brazílie,“ hovorí F. Zú­bek. „Linky budú postupne dodávať zrejme aj do ďalších závodov koncernu v Taliansku, Francúzsku, Mexiku a Brazílii. Záleží to na rozhodnutí riaditeľov jednotlivých závodov,“ dodáva P. Valek.

Tri z týchto dodávok už majú slovenskí elektrotechnici za sebou. Druhá linka pre fran­cúzsky Mahle Composants Moteur v Chavanode opustila priestory ostrogrúňskej dielne začiatkom júna. „Prišli na dva dni, doniesli si tisíc súčiastok a asi štyri hodiny čistého ča­su ich hádzali do linky,“ hovorí F. Maslen. Do konca augusta by mala odísť druhá linka do závodu Mahle Metal Leve v Brazílii.

Elektrotechnici spod Vtáčnika

Ako sa dokáže drobná firma z horskej obce presadiť v ostrej konkurencii automobilové­ho priemyslu? Za úspechom firmy S PoweR product, s.r.o. sú šikovní a vzdelaní ľudia. Pätica jej maji­teľov vyštudovala spoločne elektrotechniku na bratislavskej technike. Krátko po skonče­ní štúdia ich angažovalo moravské poľnohos­podárske družstvo Březůvky, ktoré sa snaži­lo rozbehnúť výrobu elektroniky podľa vzo­ru slávnejších kolegov zo Slušovic.

„Dostali sme peniaze na priestory a tech­niku a voľnú ruku na vývoj čohokoľvek. Do roka chceli mať silný produkt,“ hovorí F. Mas­len. Vyvinuli sondu na meranie integrovaných obvodov a impulzný zdroj, ktorý sa násled­ne predával ešte desať rokov. Družstvu však úspech nepriniesli. Mesiac po spustení výro­by padol komunistický režim a po roku 1989 prišiel tlak na zánik alebo transformáciu druž­stiev, ktorý Březůvky položil.

Slováci si založili firmu a zdroje začali vy­rábať pod vlastnou značkou S Power. „Rýchlo sme zistili, že na výrobu elektrotechniky ne­potrebujeme byť v Bratislave, stačí obchodné zastúpenie, a presunuli sme výrobu do Grúňa,“ hovorí F. Maslen.

Firme sa raz darilo viac, raz menej, ale vždy si zakladala na vlastnom vývoji. „Vývoju praktických vecí pre priemysel sme sa všetci piati venovali už na vysokej škole. Jednodu­cho nás to bavilo. A túto hru sme preniesli aj do našej firmy. Ak produkt vyvinieme sami, môžeme ho skutočne prispôsobiť požiadav­kám zákazníka,“ dodáva F. Zúbek. Spoluprá­ca s Mahle je dôkaz, že tento prístup môže vyniesť na svetovú úroveň aj firmu z Ostré­ho Grúňa.

Z družstva na európske trhy

Pätica elektrotechnikov František Zúbek, Milan Vrabeľ, František Maslen, Ivan Dzurek a Alexander Koreň z bratislavskej tech­niky pracovala po ško­le pre poľnohospodárske družstvo Březůvky. V ro­ku 1990 založili eseročku S PoweR product. Tú neskôr rozde­lili na dve samostatné fir­my: obchodnú S Power export-import a výrobnú S PoweR product. Výrobu presťahovali do Ostrého Grúňa, obchod a sídlo fir­my ostal v Bratislave.

Výroba S Poweru je zalo­žená na vlastnom vývoji - stabilizovaných zdrojov elektrickej energie a lo­gických sond. „Je to jeden z našich stabilných a dl­hodobých partnerov, naj­mä v oblasti zdrojov pre poplachové systémy. Ich pridaná hodnota je vo fle­xibilite a pružnosti, teda dokážu vyrábať na mie­ru a rýchlo sa preorien­tovať,“ hovorí Ján Venkrbec, produktový manažér AD1 Global Distribution, ktorá distribuuje výrobky z Ostrého Grúňa v kraji­nách Európskej únie.

V polovici deväťdesiatych rokov sa začala firma ve­novať ultrazvuku a po­stupne rozšírila portfólio na ultrazvukové čistenie, rezanie či zváranie. Me­dzi jej klientov patria na­príklad Continental Ma­tador Rubber, Samsung či Mobis. Dvojička firiem S Power vlani zazname­nala tržby dva milióny eur, čistý zisk 189-tisíc eur a momentálne zamestná­va 32 ľudí.

www.spower-prod.sk

Zdroj: www.trend.sk

12.8.2015
autor: Tomáš Nejedlý, TREND.sk
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.