PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > 22.ročník konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum 2015 v znamení Circular Economy
22.ročník konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum 2015 ...
 
 
22.ročník konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum 2015 v znamení Circular Economy

22.ročník konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum 2015 v znamení Circular Economy

Už tradične sa v Bruseli konala konferencia Packaging Waste and Sustainability Forum 2015, kde sa stretávajú zástupcovia Európskej komisie, organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), zberové spoločnosti, spracovatelia, mimovládne organizácie, asociácie či iné inštitúcie z odpadového hospodárstva. 22.ročník sa niesol hlavne v znamení Obehového hospodárstva (Circular Economy) a rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV).

Seminár k rozšírenej zodpovednosti výrobcu

Na prvom dni, tzv. „EPR Toolkit Seminar“ sa stretli zástupcovia viacerých organizácií zodpovednosti výrobcov ako aj výrobcovia sami, kde diskutovali o možnostiach dosiahnutia harmonizácie pravidiel pre RZV či nastavení transparentnosti v RZV.

Obehové hospodárstvo

Druhý deň bol zameraný na Obehové hospodárstvo a na jednotlivé kroky na jeho dosiahnutie. Diskutujúci sa zhodli na potrebe vytvorenia lepšej, zjednotenej definície RZV, ako aj vytvorenia jednotnej metódy výpočtu recyklačných cieľov.

Zástupca Coca-Cola Enterprises prezentoval názor vytvorenia RZV na spravodlivej hospodárskej súťaži s definovanými právami a zodpovednosťami jednotlivých účastníkov trhu, spolu so stanovením minimálnych požiadaviek pre OZV.

Zástupca EEB (European Environmental Bureau) vyjadril potrebu stanovenia si nových cieľov pre recykláciu a presunu k vyšším častiam odpadovej pyramídy. Za veľmi dôležitý nástroj na uľahčenie recyklácie považuje eco-design, kde by sa mohlo využívať pravidlo „čím ľahšie recyklovateľné, tým menší poplatok“. Taktiež spomenul potrebu zmenšenia rozdielov medzi jednotlivými členskými štátmi (potreba správnej implementácie európskych zákonov do národnej legislatívy, podpora separovaného zberu, nových technológii,...), či napríklad vztiahnutie recyklačných cieľov na množstvo vyprodukovaného odpadu – čím viac odpadu, tým vyššie ciele, čím menej odpadu, tým nižšie ciele.

Zástupca EK, Karl Falkenberg, potvrdil potrebu investícii do krajín, kde prevláda skládkovanie odpadu, zároveň však poukázal aj na potrebu prijímania návrhov či opatrení v rámci ekonomických možností krajín, nie stanovovať si nedosiahnuteľné ciele.

Realistický prístup podporil aj zástupca CEPI (Confederation of European Paper Industry). Predstaviteľ FEVE (EU Federation for Container Glass) zas poukázal na dôležitosť trvácnosti výrobkov ako aj kvalitnej recyklácie.

Virginia Janssens, EUROPEN, sa venovala problematike návrhu nového balíčka obehového hospodárstva. Podľa nej je dôležité si najprv stanoviť „štartovaciu líniu“ a jednotnú metodiku, až potom si stanovovať ciele. Základné požiadavky musia byť stanovené na úrovni EÚ, aby sa zabránilo rozdrobeniu EU trhu. Taktiež je dôležité aj určenie minimálnych požiadaviek pre RZV. Nie je možné aplikovať „one size fits all“ riešenie, ale prikloniť sa pri určitých druhoch odpadu aj napríklad energetickému zhodnoteniu pred recykláciou, v prípade že samotná recyklácia nie je efektívna.

Pohľad členského štátu prezentoval zástupca Malty, ktorý za dôležité faktory určil eco-design, spotrebu materiálov, podporu separovaného zberu a recyklácie. Obehové hospodárstvo by podľa neho malo vychádzať z miestnych podmienok jednotlivých štátov.

Zástupcovia z Rumunska (OZV Eco-Rom) a Grécka (Hellenic Recycling Agency) popísali systém fungovania RZV v ich krajinách, založený na konkurencii jednotlivých OZV.

Štúdia o rozšírenej zodpovednosti výrobcu

Počas tretieho dňa zástupca Nedvang-u (OZV Holandsko) odprezentoval ich pohľad na rôzne aplikácie RZV v jednotlivých členských štátoch. Taktiež zastáva názor, že „one size fits all“ riešenie nie je možné, nakoľko každá krajina má svoje špecifiká a iné historické zázemie, minimálne požiadavky by ale mali byť stanovené na úrovni EÚ.

Mathiew Hestin, zástupca BIO Intelligence Service, predstavil štúdiu „Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR)“. Štúdia je zameraná na šesť oblastí (odpady z obalov, elektroodpady, použité batérie a akumulátory, použité oleje, vozidlá a papier) a na rôzne aplikácie RZV týchto oblastí v niektorých členských štátoch. Záverom je predstavených 8 princípov/odporúčaní, ktoré by podľa nich zabezpečili lepšie fungovanie EU trhu. Odpoveď na otázku, či je lepšie riešenie RZV prostredníctvom monopolu alebo súťaže medzi OZV, nevyriešili.

Diskutujúci sa počas konferencie zhodli na potrebe vytvorenia nových, jasnejších pravidieljednotných definícií, so zameraním sa na miestne podmienky jednotlivých krajín a podpore recyklovateľnosti výrobkov (eco-design). V priebehu roku 2015 má Európska Komisia vypracovať nový návrh balíčka Obehového hospodárstva, ktorý by mal v sebe zahŕňať aj vyššie uvedené opatrenia. Na najbližšom Packaging Waste and Sustainability Fóre 2016 si teda možno budeme môcť porovnať naše terajšie vízie s predstavami a aplikáciou EK.

www.naturpack.sk

23.4.2015
autor: RNDr. Alexandra Grgulová, NATUR-PACK, a.s.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | Kontajnery
23.07.2017

 
 
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.